Evid. číslo: A6918

Prodej RD s dispozicí 4+1, užitná plocha domu 80m2, pozemek 1.901m², obec Staré Město, okres Uherské Hradiště

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.03.2023 10:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 03:35:51
Konec 1. kola 04.04.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6918
Čas předložení návrhů 2.kola do 05.04.2023 12:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 2 415 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 2 550 001 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.03.2023 10:00:00
Konec 1. kola 04.04.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6918
Čas předložení návrhů 2.kola do 05.04.2023 12:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 2 415 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 2 550 001 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 2,550.001,- Kč.

Prodej rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podkrovím s dispozicí 4+1, ve Starém Městě - 1,5 km od centra Uherského Hradiště, Zlínský kraj. Celková užitná plocha domu 80m2, pozemek o výměře 1.901m2.
 
Rodinný dům č.p. 341
Zděný řadový, nepodsklepeny dům s jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podkrovím. Fasáda domu je z jižní přístupové části zateplená. Objekt je napojen na septik, voda využívaná z vlastní studny. Vytápění objektu je zajištěno krbem na tuhá paliva, v domě se také nachází elektrické přímotopy, které jsou však k datu ocenění nefunkční. K domu náleží podlouhlá rovinatá zahrada. K domu byla přistavěna jednoduchá hospodářská dřevěná pergola.
 
Dispoziční řešení a užitná plocha:
 
Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termín prohlídky nemovitosti:
Prodávající není schopen zaručit konkrétní datum konání prohlídek - dlužník neposkytuje součinnost. Prohlídka je aktuálně možná pouze individuálně a to z exteriéru na adrese Huštěnovská č.p. 341, 686 03 Staré Město.
GPS souřadnice: 49.0814789N, 17.4460600E

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6918, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6918, kdy 3. (finální) kolo proběhne formou licitace v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje + uhrazení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1., 2. a 3. místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

 
Minimální požadovaná cena:  2,415.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 2,682.000,-Kč
 
Termíny:
Termín složení kauce: do 4.4.2023 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 5.4.2023 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 5.4.2023 od 14:00hod. do 15:00hod.

Kauce: 150.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit pouze zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním, druhém a třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jana Marchi.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 114/3, celková výměra 206m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 341, bydlení, v části obce Staré Město,
- pozemek parc. č. 3192, celková výměra 1.542m2, zahrada
- pozemek parc. č. 6053/251, celková výměra 33m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 6053/253, celková výměra 120m2, orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4218 pro katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherské Hradiště.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Předmět prodeje je ke dni prodeje užíván třetí osobou. Insolvenčnímu správci nebyl dlužníkem doložen žádný užívací titul (nájemní či podnájemní smlouva).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode skončení aukce.
Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Upozornění:
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
 
Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce