Evid. číslo: A7139

Prodej RD s hospodářskou částí, obytná část 94 m², pozemky vč. travnatého porostu 2353 m², k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 31.01.2024 15:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 12:09:17
Konec 05.03.2024 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 300 000 Kč
Aktuální cena 1 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 65 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 31.01.2024 15:00:00
Konec 05.03.2024 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 300 000 Kč
Aktuální cena 1 300 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 65 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej RD s obytnou a hospodářskou částí, užitná plocha obytné části 94 m², pozemky vč. travnatého porostu 2353 m², k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice, Olomoucký kraj

Jedná se o částečně podsklepený (plocha cca 6 m2), samostatně stojící, zděný, přízemní rodinný dům - původní zemědělská usedlost půdorysného tvaru písmena C. Stavba sestává z obytné a hospodářské části. Rodinný dům je napojen na všechny inženýrské sítě mimo plynovodu.

Rodinný dům je ve velmi zhoršeném až havarijním technickém stavu. Cca v roce 2005 proběhla modernizace části obytných prostor – částečně zmodernizovaná koupelna, betonové podlahy, nové omítky. Jednalo se však o podstandardní rekonstrukci s užitím podstandardních prvků. Celá stavba je tak určena ke generální rekonstrukci, nebo demolici a následnému využití pozemků dle platného územního plánu k výstavbě nového rodinného domu.

Na pozemcích o celkové výměře 1595 m2, které tvoří se stavbou rodinného domu jednotný funkční celek, se mimo výše uvedené stavby nachází oplocení, přípojky inženýrských sítí a neudržované trvalé porosty.

Samostatný pozemek parc. č. 2299 o výměře 758 m2 je situován za stavbou rodinného domu a využíván jako louka – pastvina.

Sítě: napojení na všechny inženýrské sítě mimo plynovod (možnost připojení)

Kompletní informace je možné najít v přiloženém souboru – A7139_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Brodek u Konice 105, 798 46 Brodek u Konice, Olomoucký kraj

GPS: 49.5446117N, 16.8449186E

Nemovitost není aktuálně obývána, cca 2 roky neužívána.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: sp. zn. MSPH 76 INS 14674/2019.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce