aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5787

Prodej rodinného domu s bytovou jednotkou o dispozici 3+1, užitná plocha 75,28 m2, pozemek 254 m2, obec Boreč, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 15.02.2021 18:00:00
Aktuální čas 06.03.2021 03:40:24
Konec 17.03.2021 14:00:00
Zbývá 11 dni 10 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 280 250 Kč
Aktuální cena 293 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
4.jpg
 
Uživatel 1674305.03.2021 14:42:16 293 000
Uživatel 1677805.03.2021 14:37:57 292 000
Uživatel 1674305.03.2021 14:04:07 291 000
Uživatel 1677805.03.2021 14:00:24 290 000
Uživatel 1674305.03.2021 13:53:47 282 250
Uživatel 1677805.03.2021 13:41:11 281 250
Uživatel 1674301.03.2021 19:42:22 280 250
Popis:

Prodej rodinného domu s bytovou jednotkou o dispozici 3+1, užitná plocha 75,28 m2, pozemek celkem 254 m2, obec Boreč, Středočeský kraj

Jedná se o rodinný dům obsahující bytovou jednotku 3+1 s nefunkčním sociálním zařízením. Rodinný dům je napojen na inženýrské sítě vodovodu, elektro s odebraným měřidlem. Rodinný dům je postaven jako samostatný v původní výstavbě rodinných domů v jižním centru obce ve zvlněném pozemkovém prostředí. Rodinný dům je zděný o masivních tloušťkách nosného zdiva z kamenných kvádrů s cihelnými přizdívkami. Dům je přízemní, podsklepení minimální vyražené ve skalním masivu za domem, půdorys je do písmene "L" sestavený z hlavní obytné uliční části a dvorní hospodářské části stodoly.

Dům byl zasažen požárem, aktuálně tedy nesplňuje technické i další parametry, které by umožňovaly jeho obývání. Více informací je možné najít ve znaleckém posudku.

Sítě: voda, elektro

Dispozice:

vstupní chodba           1,70 m2

kuchyně                     18,36 m2

koupelna                     2,84 m2

zadní místnost             5,63 m2

pokoj                           22,56 m2

pokoj                           21,20 m2

sklep                           2,99 m2                      

GPS: 50.4060783N, 14.7315778E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSPH 65 INS 8117 / 2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele).

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrn-kem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]