aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6873

Prodej samostatně stojícího rodinného domu se zahradou, CP 743m2, obec Radonice okres Chomutov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 15.02.2023 16:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:33:13
Konec 28.03.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 350 000 Kč
Aktuální cena 1 350 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej samostatně stojícího rodinného domu se zahradou na LV č. 237, pro k.ú. Radonice u Kadaně, obec Radonice

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 31 o výměře 475 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.     112, zp. využití rod.dům, v obci Radonice,

-pozemek parc.č. 32/2 o výměře 268m2, zahrada
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 237 pro katastrální území Radonice u Kadaně, obec Radonice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Chomutov.

Popis předmětu prodeje:

Jedná se o samostatný rodinný dům, celkem s 2 nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Dům je pravděpodobně celkově podsklepený.

IS: do domu je zavedena elektřina o napětí 230V (zda je dům připojen či odpojen od distribuční sítě se nepodařilo zjistit. Na základě informací z veřejně dostupných zdrojů je objekt napojen na vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Vlastníkem nemovitosti (dlužníkem) nebyla nemovitost zpřístupněna, tj. znalecký posudek zveřejněný v příloze této aukce obsahuje takové informace a je zpracován pouze s ohledem na možnou prohlídku exteriéru. 

Termín prohlídky nemovitosti:
Prodávající není schopen zaručit konkrétní datum konání prohlídek - dlužník neposkytuje součinnost. Prohlídka je aktuálně možná pouze individuálně a to z exteriéru.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Soňa Gáborová v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]