Evid. číslo: A7166

Prodej souboru 4 pozemků - zahrady, celková výměra 2589 m2, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, Zlínský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 18.03.2024 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 12:29:51
Konec 24.04.2024 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 532 860 Kč
Aktuální cena 532 860 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 18.03.2024 12:00:00
Konec 24.04.2024 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 532 860 Kč
Aktuální cena 532 860 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej souboru 4 pozemků - zahrada, celková výměra 2589 m2, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, Zlínský kraj

Předmětem prodeje jsou pozemky parc. č. 676/1, zahrada o výměře 1334 m2, parc. č.  676/2, zahrada o výměře 252 m2, parc. č. 683/1, zahrada o výměře 877 m2 a parc. č. 683/2, zahrada o výměře 126 m2.

Všechny pozemky o celkové výměře 2589 m2 netvoří jeden funkční celek, kdy jsou tvořeny dvěma úzkými pásy, mezi nimiž je pak pozemek jiného vlastníka.

Sklon pozemků je svažitý. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází ve spodní části náletové neudržované porosty, ostatní porosty tvoří ovocné stromy se zanedbanou pěstební péčí. Na pozemku parc. č. 683/1 se dále nachází rekreační chata, základy kamenné, konstrukce dřevěná, střecha pultová s plechovou krytinou. Vedle chaty se nachází suché WC a drobné dřevěné přístřešky.

Přístup je po nezpevněné obecní cestě – pozemek parc. č. 1533/1. Pozemky leží na samotě a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.

Celkový popis pozemků a detailnější informace je možné najít ve znaleckém posudku v rámci přílohy aukce – dokument -  A7166_Znalecký posudek.pdf

Pozn. možnost odkupu také pásu mezi předmětnými pozemky ke sjednocení do jednoho funkčního celku, konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 682/1 a parc. č. 682/2 po dohodě s vlastníkem.

Adresa GPS: 49.0917778N, 17.5624500E, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice, Zlínský kraj

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 45 INS 2863/2021

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (insolvenčního soudu)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce