Evid. číslo: A6926

Prodej souboru pohledávek ve výši 39.686.610,56 Kč a 291.550 Kč + příslušenství, z majetku COVERAGE s.r.o.

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 17.03.2023 12:00:00
Aktuální čas 02.03.2024 18:09:02
Konec 1. kola 27.04.2023 11:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6926
Čas předložení návrhů 2.kola do 27.04.2023 13:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Dosažená cena 1 626 333 Kč
Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 17.03.2023 12:00:00
Konec 1. kola 27.04.2023 11:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6926
Čas předložení návrhů 2.kola do 27.04.2023 13:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Dosažená cena 1 626 333 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí 1.626.333,- Kč

Prodej souboru pohledávek ve výši 39.686.610,56 Kč a 291.550 Kč + příslušenství, z majetku COVERAGE s.r.o.

Pohledávka ve výši 39.686.610,56 Kč za Tomášem Bártou, Rybná 716/24, Praha 1, důvod vzniku smlouva o zápůjčce, jistina ve výši 37.341.353,07 Kč, smluvní úrok 4 % p.a. ve výši 2.345.257,49 Kč, uplatněno přihláškou pohledávky P71 dílčí 2 v insolvenčním řízení MSPH 79 INS 22650/2019, pohledávka je popřena, spor o pravost a výši je veden pod sp.zn. 232 ICm 1712/2020

Pohledávka ve výši 291.550 Kč a její součásti a příslušenství za Milanem Šebem, Lublaňská 1539/6, 120 00 Praha 2 - náhrada škody v trestním řízení 2 T 80/2010 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 10. Povinný Milan Šebo způsobil trestným činem společnosti COVERAGE s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: 27566684, škodu ve výši 291.550 Kč. Nárok na náhradu škody byl společnosti COVERAGE, s.r.o., přiznán adhezním výrokem rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16.12.2011, čj. 2 T 80/2010 – Rozsudek nabyl právní moci dne 14.2.2012. Vykonatelným se stal tentýž den. Exekuce je vedena pod sp.zn. 142 EX 01063/21.

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Dvoukolové výběrové řízení s následnou licitací v samostatné anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje + složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1.-7. místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci A6927, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat. 

Minimální požadovaná cena ve VŘ: 1.000.000,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.


Termíny:
Termín složení kauce: do 27.4.2023 do 11:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 27.4.2023 do 13:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 27.4.2023 od 14:00 hod.

Kauce: 100.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6926, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast v aukci je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení COVERAGE s.r.o., IČ: 27566684, sídlem Pobřežní 249/46, PSČ 186 00 Praha 8 (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 5793/2020).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce