Evid. číslo: A6851

Prodej souboru pohledávek ve výši 662.252,86 Kč,25.000 Kč,8.492,76 Kč,699.720 Kč,30.690,44 Kč, z majetku Personal ONE s. r. o.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 05:10:58
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6851
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Dosažená cena 1 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.01.2023 12:00:00
Konec 1. kola 31.03.2023 10:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6851
Čas předložení návrhů 2.kola do 31.03.2023 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.03.2023 14:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 1 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Dosažená cena 1 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka ve 3. (finálním) kole výběrového řízení nebyla předložena, platí tedy nejvyšší nabídka z 2. kola ve výši 1.000,- Kč

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 1.000,- Kč.

Prodej souboru pohledávek ve výši 662.252,86 Kč, 25.000 Kč,8.492,76 Kč, 699.720 Kč, 30.690,44 Kč, z majetku Personal ONE s. r. o.

Pohledávky v souhrnné výši 662.252,86 Kč za Lipa Learning s.r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO 29135681, dle účetních dokladů: fa č. 3190058, fa č. 31900033, fa č. 31900041, fa č. 31900048, fa č. 31900055, fa č. 31900050, fa č. 31900057, VÚD č. POST190012, VÚD č. POST190010, VÚD č. POST190011 pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P112 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29778/2019, dílčí pohledávka č. 1 ve výši 45 612,53 Kč (jistina 44.292,35 Kč, příslušenství 1.320,18 Kč), dílčí pohledávka č. 2 ve výši 127.298,77 Kč (jistina 119.790 Kč, příslušenství 7.508,77 Kč), dílčí pohledávka č. 3 ve výši 86 056,18 Kč (jistina 81.675 Kč, příslušenství 4.381,18 Kč). dílčí pohledávka č. 4 ve výši 126.215,74 Kč (jistina 119.790 Kč, příslušenství 6.425,74 Kč), dílčí pohledávka č. 5 ve výši 125.296,80 Kč (jistina 119.790 Kč, příslušenství 5.506,80 Kč), dílčí pohledávka č. 6 ve výši 70.242,14 Kč (jistina 67.155 Kč, příslušenství 3.087,14 Kč), dílčí pohledávka č. 7 ve výši 45.806,69 Kč (jistina 44.292,35 Kč, příslušenství 1.514,34 Kč), dílčí pohledávka č. 8 ve výši 18.048,72 Kč (jistina 17.545 Kč, příslušenství 503,72 Kč), dílčí pohledávka č. 9 ve výši 9.957,91 Kč (jistina 9.680 Kč, příslušenství 277,91 Kč), dílčí pohledávka č. 10 ve výši 7.717,38 Kč (jistina 7.502 Kč, příslušenství 215,38 Kč) popřeno odděleným IS dílčí 1 až 2 a 4 až 10, schválen smír čj. 179 ICm 3824/2020 – 47 na částku 288.098,40 Kč, zjištěna dílčí 3 ve výši 86 056,18 Kč, celková výše zjištěna 374.154,58 Kč

Pohledávky v souhrnné výši 25.000 Kč a jejich součásti a příslušenství za Ladislavem Sedlickým, Vysoká 4222/34, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 88546268, pohledávka z penzijního spoření, exekuce vedena pod sp.zn. 091 EX 00911/14

Pohledávky v souhrnné výši 8.492,76 Kč za EMTC-Servis, s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3, IČO 24209112, dle účetních dokladů - fa č. 31900054, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P6 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7479/2020, dílčí pohledávka č. 1 ve výši 8492,76 Kč (jistina 7.986 Kč, příslušenství 506,76 Kč), pohledávka byla v insolvenčním řízen zjištěna ve výši 8.492,76 Kč

Pohledávky v souhrnné výši 699.720 Kč a jejich součásti a příslušenství za Milanem Šebem, Lublaňská 1539/6, 120 00 Praha 2 - náhrada škody povinný Milan Šebo způsobil společnosti EMTC - Czech a.s., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: 27096661, škodu ve výši 699.720 Kč. Nárok na náhradu škody byl společnosti EMTC-Czech, a.s., přiznán adhezním výrokem rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16.12.2011, čj. 2 T 80/2010 – Rozsudek nabyl právní moci dne 14.2.2012. Vykonatelným se stal tentýž den. Pohledávka ve výši 699.720 Kč byla postoupena na společnost Personal ONE s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČO: 28905822, smlouvou ze dne 3.11.2016. Exekuce je vedena pod sp.zn. 142 EX 01061/21

Pohledávky v souhrnné výši 30.690,44 Kč za EMTC - Business s.r.o., Voctářova 2497/18, Praha 8, IČO: 24293822, pohledávka uplatněna přihláškou pohledávky P22 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 25056/2019, dílčí pohledávka č. 3 ve výši 30.690,44 Kč (jistina 24.805,00 Kč, příslušenství 5.885,44 Kč), pohledávka byla v insolvenčním řízen zjištěna ve výši 30.690,44 Kč

UPOZORNĚNÍ:

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6851, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1.000,-Kč

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit pouze elektronicky v systému.

Termíny: Termín složení kauce: do 31.3.2023 do 10:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 31.3.2023 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 31.3.2023 do 14:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním až sedmém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6851, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Pro účast ve výběrovém řízení je mimo uvedených podmínek třeba uhradit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení Personal ONE s. r. o., IČ 28905822, sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín (řízení vedeno pod sp. zn. MSPH 79 INS 29973/2019).

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek nejpozději do 30 dnů od skončení aukce (udělení souhlasu s cenou dosaženou v aukci). Kupní cenu pak uhradit nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele, věřitelského orgánu).

- kupující je povinen akceptovat prohlášení prodávajícího o tom, že prodávající jako správce majetkové podstaty Dlužníka vychází pouze z podkladů, které mu byly předány po zahájení insolvenčního řízení, a že tyto skutečnosti nemusejí být úplné,

- prodávající neručí za existenci, výši, zajištění a dobytnost pohledávek, které jsou Předmětem prodeje, a v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky) bude výslovně vyloučena aplikace ust. § 1885 odst. 1 věty první občanského zákoníku,

- kupující - výherce aukce vstoupí do řízení vedeného v dané věci na místo  insolvenčního správce. Toto poté bude rovněž i v kupní smlouvě (smlouvě o postoupení pohledávky).

- kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

- prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

- kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

- v kupní smlouvě bude ujednáno vyloučení škody či újmy na straně kupujícího, resp. podmínkou bude vzdání se možnosti vymáhání takové škody na straně kupujícího,

- kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, pakliže vzniknou,

- kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce