aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6715

Prodej souboru pozemků o celkové výměře 10.273 m2 v lokalitě Zeleneč, ulice Jitrocelová, okres Praha-východ.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 16.08.2022 09:00:00
Aktuální čas 26.09.2022 20:49:11
Konec 18.10.2022 13:00:00
Zbývá 21 dni 16 hodin
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 28 340 000 Kč
Aktuální cena 28 340 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej souboru pozemků o celkové výměře  10.273 m2  ve velmi vyhledávané atraktivní lokalitě Zeleneč, ulice Jitrocelová, okres Praha-východ.

Obec Zeleneč leží ve Středočeském kraji v okrese Praha – východ, na severovýchodní hranici hlavního města Prahy,  přímo sousedí s městskou částí Horní Počernice.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka INTERINVEST s.r.o. v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. .

Dle Územního plánu obce pozemky spadají do ploch BI (tj. plochy bydlení individuálního). Informace o Územním plánu této lokality jsou zveřejněny níže pod popisem aukce v souborech pdf..

Na hranici pozemků jsou připraveny odběrná místa elektřiny a plyn. Převážná část těchto míst je poškozena. Je třeba doplnit připojení splaškové kanalizace a pitné vody na zemní rozvody, které jsou v provozování a majetku obce Zeleneč. Převážná část pozemků znečištěna nekontrolovaným návozem zemních a stavebních komodit. Místy náletové stromy a křoviny. V současné době je lokalita zatížena probíhající revitalizací traťového úseku, nejméně do konce roku 2023.

V obci Zeleneč je zdravotní středisko, škola, mateřská školka, pošta, tři restaurace, cukrárna, stánek se zmrzlinou, dva obchody s potravinami, jeden se smíšeným zbožím, krytá tenisová hala, dva antukové tenisové kurty, fotbalové hřiště a betonové hřiště na florbal. Obcí prochází cyklostezka.

Zeleneč má velmi dobré spojení. V obci je zastávka ČD (železniční trať 231 Praha - Lysá nad Labem - Kolín, linky S2 a S20) i konečná stanice BUS PID 353. Napojení na mladoboleslavskou dálnici D10 a dálnici D11 (Praha - Poděbrady - Hradec Králové) je vzdáleno cca 5 km.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou konečnou. Možnost odpočtu 21%DPH.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  N 50°7.69298', E 14°39.53873'

UPOZORNĚNÍ:

Níže uvádíme požadavky sdělené obcí. Zájemcům doporučujeme kontaktovat příslušný stavební úřad v Čelákovicích pro zjištění, nakolik jsou uvedená sdělení obce (tzn. nikoli vlastníka nemovitostí) závazná či nikoli. 

1) Místní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 107/12 (Jitrocelová ulice) byla v původním projektu navržena v šíři 4 metry. To však bylo s ohledem na dopravní potřeby a normy nedostatečné. Proto došlo stavebníkem k faktickému rozšíření komunikace na 6 metrů. Tímto rozšířením je okraj komunikace (vozovky) na samé hranici pozemků parc. č. 107/18 – 107/32. Kromě vozovky je však povinností investora vybudovat i další část naplánované veřejné komunikace, a to chodníku o šířce minimálně jeden a půl metru, který dosud vybudován není, ale je součástí stavební dokumentace. Chodník tak bude muset být postaven zcela na pozemcích p.č. 107/18 až p.č. 107/32. Vzhledem k tomu, že vybudovaná komunikace včetně chodníku bude mít charakter místní komunikace, předpokládá obec do budoucna její bezúplatné převedení do majetku obce.

Uvedené rozšíření a posunutí komunikace (silnice a chodníku) bude mít zřejmě dopad i do původně stavebním povolením stanoveného umístění staveb – řadových rodinných domků.

2) Pozemek parc. č. 107/28 není možné využít na výstavbu. Fakticky se na něm již nachází veřejná komunikace (pokračování ulice Zvonková). Tato komunikace má charakter místní komunikace a fakticky tak i funguje, a proto by měla být do budoucna převedena do majetku obce.

Také u této komunikace bude muset být ještě dobudován z obou stran chodník, což fakticky neumožní původně plánovanou a schválenou výstavbu domů na sousedních pozemcích parc. č. 107/27 a p.č. 107/29. Každý z uvedených pozemků bude po celé své délce fakticky zúžen o další jeden a půl metru.

Taktéž pozemek parc. č. 119/9 bude součástí veřejné komunikace.

3) Podmínkou výstavby na pozemcích parc. č. 107/14, 107/15, 107/18 – 107/32 je vybudování odhlučňovacího valu původně jen na pozemku parc. č. 107/10. Původní parametry valu vychází ze stavu v době vydání územního rozhodnutí, tedy roku 1996. Je třeba zmínit, že v současné době prochází železniční trať, kvůli které se odhlučňovací val musí vybudovat, procesem optimalizace, což v důsledku může znamenat mimo jiné změnu parametrů hlukových emisí železniční dopravy v místě a nutnosti opětovného posouzení parametrů výstavby s ohledem na nutnost odhlučnění.

Při vybudování odhlučňovacího valu je třeba nově brát v potaz i to, že mezi tělesem železniční trati a pozemkem parc. č. 107/10 se fakticky nachází komunikace (část ulice Kmochova), jejíž charakter veřejné komunikace nelze stavbou valu změnit či omezit.

Dále pak je pod pozemkem parc. č. 107/10 uloženo vedení kabeláže, související s provozem železniční trati. Před výstavbou valu bude nezbytné řešit přeložení této drážní kabeláže. Předchozí stavebník navrhoval řešit přeložení uložením kabelů na hranici pozemku parc. č. 107/10 a pozemku parc. č. 107/12 (ulice Kmochova).

Výsledkem těchto nezbytných úprav může být, že zbývající šíře pozemku parc. č. 107/10 se ukáže jako nedostatečná a val a přeložka kabelu budou muset zasáhnout i do pozemků parc. č. 107/14, 107/18 – 107/27 a parc. č. 107/29 – 107/32.

4) Předmětné pozemky jsou zřejmě zatíženy ve smyslu zákona o odpadech nezákonně soustředěným odpadem, a to stavebním a dalším odpadem. Jedná se o nezákonně uložený odpad a při jeho odstranění je třeba postupovat v souladu se zákonem o odpadech, tedy provést jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Podmínky prodávajícího :

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením nezanikají.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]