aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6538

Prodej spoluvlast. podílu o velikosti id. 1/2 na RD a pozemcích, užitná plocha RD 75,39 m², pozemky celkem 752 m², Sousedovice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 28.01.2022 12:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:04:37
Konec 01.03.2022 15:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 123 310 Kč
Aktuální cena 162 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
01.JPG
 
Uživatel 1877301.03.2022 15:10:16 162 000
Uživatel 1134901.03.2022 15:09:39 161 000
Uživatel 1877301.03.2022 15:05:07 158 000
Uživatel 1134901.03.2022 15:04:38 157 000
Uživatel 1877301.03.2022 15:00:14 156 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:59:39 155 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:55:03 154 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:54:39 153 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:49:57 152 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:49:39 151 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:45:22 150 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:44:39 148 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:39:57 147 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:39:39 146 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:34:52 145 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:34:39 144 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:30:05 143 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:29:39 142 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:24:56 141 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:24:39 140 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:19:54 139 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:19:39 138 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:14:59 137 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:14:39 136 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:09:55 135 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:09:39 134 000
Uživatel 1877301.03.2022 14:04:52 133 000
Uživatel 1134901.03.2022 14:04:38 132 000
Uživatel 1877301.03.2022 13:59:50 131 000
Uživatel 1134901.03.2022 13:59:35 130 000
Uživatel 1877301.03.2022 12:59:07 127 000
Uživatel 1227201.03.2022 12:44:10 126 000
Uživatel 1877301.03.2022 07:54:51 124 310
Popis:

Opakovaný prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na RD a pozemcích, užitná plocha RD 75,39 m², pozemky celkem 752 m², obec Sousedovice, Jihočeský kraj

Jedná se o rodinný dům obsahující bytovou jednotku o třech obytných místnostech bez sociální vybavenosti a kuchyně. Rodinný dům je postaven jako samostatný v nesourodé individuální výstavbě rodinných domů v centru obce. Rodinný dům je v základu jednoduchý obdélník s ukoseným štítem k návsi. Vybavení domu není zajištěno. V prostoru kuchyně el. sporák. Vytápění domu je zajištěno kamny na tuhá paliva. Inženýrské sítě pouze elektro.

Celkově je dům ve stavebně i morálně podstandardním technickém stavu a je na hranici uživatelnosti pro bydlení.

Dispozice:

vstupní chodba           2,23 m2

kuchyně                     10,00 m2

koupelna                     5,09 m2

pokoj                           16,37 m2

pokoj                           21,23 m2

pokoj                           20,47 m2

GPS: 49.2280231N, 13.8455811E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSCB 26 INS 8137/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele).

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]