aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5579

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/4 RD a pozemků o celkové výměře 834m2, k.ú. Daliměřice, okr. Semily

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 13.11.2020 15:00:00
Aktuální čas 19.06.2021 13:53:11
Konec 25.01.2021 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 540 000 Kč
Aktuální cena 540 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_0057.JPG
 
Uživatel 1639925.01.2021 08:47:08 540 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4  na nemovitostech zapsaných na LV č. 1810, pro k.ú. Daliměřice, obec Turnov, KP Semily.

Předmět prodeje tvoří:

Spoluvlastnický podíl ve výši id ¼ k nemovitostem:

- pozemek parc.č. 517 o výměře 125m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 272, zp. využití rod. dům, v obci Turnov
- pozemek parc.č. St.518 o výměře 28m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  stavba bez č.p./če, zp. využití garáž
- pozemek parc.č. 711/247 o výměře 681m2, zahrada,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1810 pro katastrální území Daliměřice, obec  Turnov u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Semily.

IS: dům je napojen na veškeré IS.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Ivany Janákové v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]