aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5410

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 126/30000 na pozemku, celková výměra 1056 m², Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 13.07.2020 14:00:00
Aktuální čas 09.08.2020 05:15:10
Konec 18.08.2020 14:00:00
Zbývá 9 dni 8 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 33 100 Kč
Aktuální cena 33 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
katastr01.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 126/30000 na pozemku, celková výměra 1056 m², Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Předmět prodeje:

věci nemovité:

 spoluvlastnický podíl o velikosti 126/30000 na této nemovitosti:

 -       pozemek parc. č. 2516/2, celková výměra 1056 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,

 to vše zapsáno na LV 3031 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastrální území a obec Karlovy Vary (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 58 INS 8569 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 (třicet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]