aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6421

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 317/1000 na pozemku, výměra 2555 m², k.ú. Pasohlávky, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 05.11.2021 12:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 19:41:23
Konec 07.12.2021 14:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 143 000 Kč
Aktuální cena 345 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
kat. mapa + ortofoto.jpg
 
Uživatel 1833207.12.2021 14:13:04 345 000
Uživatel 1831107.12.2021 14:11:18 340 000
Uživatel 1833207.12.2021 14:10:36 335 000
Uživatel 1831107.12.2021 14:08:56 325 000
Uživatel 1833207.12.2021 14:04:09 320 000
Uživatel 1831107.12.2021 14:02:08 305 000
Uživatel 1213107.12.2021 13:58:57 300 000
Uživatel 1833207.12.2021 13:58:46 250 000
Uživatel 1842207.12.2021 13:58:19 240 000
Uživatel 1833207.12.2021 13:58:02 230 000
Uživatel 1831107.12.2021 13:57:58 220 000
Uživatel 1842207.12.2021 13:57:34 210 000
Uživatel 1833207.12.2021 13:57:17 200 000
Uživatel 1842207.12.2021 13:56:49 190 000
Uživatel 1833207.12.2021 13:56:35 180 000
Uživatel 1831107.12.2021 13:55:58 172 000
Uživatel 1833207.12.2021 13:55:04 170 000
Uživatel 1831107.12.2021 13:53:26 154 000
Uživatel 1842207.12.2021 13:49:09 153 000
Uživatel 1831107.12.2021 13:45:42 152 000
Uživatel 1842207.12.2021 13:40:13 151 000
Uživatel 1831107.12.2021 12:29:28 150 000
Uživatel 1842207.12.2021 12:16:29 149 000
Uživatel 1831107.12.2021 10:28:07 148 000
Uživatel 1842207.12.2021 07:28:59 147 000
Uživatel 1831126.11.2021 15:32:31 146 000
Uživatel 1842223.11.2021 20:25:39 145 000
Uživatel 1831122.11.2021 18:34:13 144 000
Uživatel 1213118.11.2021 11:04:18 143 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 317/1000 na pozemku, výměra 2555 m², k.ú. Pasohlávky, Jihomoravský kraj

Pozemek parcela č. 6329 o výměře 2555 m2 je veden jako orná půda. Pozemek se nachází asi 1,5 km jihozápadně od centra obce Pasohlávky, v nezastavěném území, při okraji vodní nádrže Nové Mlýny. Pozemek je využíván k zemědělské činnosti. Stavby ani trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.

Adresa: parcela č. 6329, k.ú. Pasohlávky, obec Pasohlávky, Jihomoravský kraj

GPS: 48.8937861N, 16.5284278E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSBR 56 INS 8361/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]