aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5527

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/21 v obci Hranice, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 01.09.2020 13:35:00
Aktuální čas 28.09.2020 03:57:53
Konec 02.10.2020 13:00:00
Zbývá 4 dny 9 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 15 000 Kč
Vyvolávací cena 11 160 Kč
Aktuální cena 12 160 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 2 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 1.jpg
 
Uživatel 1143917.09.2020 09:59:3812 160
Uživatel 1548015.09.2020 10:05:3511 160
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/21 na RD a pozemcích v obci Hranice, Olomoucký kraj

Rodinný dům č.p. 24 leží na parc. č. st. 14 o celkové výměře: 910 m2. Není obydlený a vzhledem ke svému stavebně technickému stavu to ani neumožňuje. Odhadované stáří nemovitosti je cca 140 – 150 let. Dispozičně má RD dvě obytné místnosti bez sociální vybavenosti a dvě místnosti provozní (sklad a kurník). V podkroví je půda bez přístupu. RD je částečně podsklepen. Pozemek parc. č. st. 15 o výměře 258 m2 je nyní zbořeništěm bez dalšího využití. S ostatními pozemky vedenými na LV netvoří ucelený celek.

Užitná plocha RD: 61 m2 (dle znaleckého posouzení)

Výměra pozemků celkem: 1.729 m2

Sítě: bez sítí, je možné připojení na elektřinu, obecní vodovod a kanalizaci. Plynovod není v obci dostupný.

Adresa: Středolesí č.p. 24, obec Hranice, Olomoucký kraj

GPS: 49.5991769N, 17.6362850E

Prohlídky:

Účast na prohlídce je potřeba oznámit minimálně 24 hodin předem na mail novakova@gaute.cz.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 91 INS 9688/2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]