aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6183

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na bytové jednotce č. 2009/7, Borovského 2009/63, Karviná – Mizerov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.06.2021 10:00:00
Aktuální čas 29.06.2022 21:33:24
Konec 14.07.2021 13:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 100 000 Kč
Aktuální cena 180 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
úvodní foto.jpg
 
Uživatel 1778714.07.2021 13:08:13 180 000
Uživatel 1786514.07.2021 13:07:50 175 000
Uživatel 1778714.07.2021 13:04:05 170 000
Uživatel 1786514.07.2021 13:03:17 165 000
Uživatel 1778714.07.2021 13:02:59 160 000
Uživatel 1786514.07.2021 13:02:29 155 000
Uživatel 1778714.07.2021 13:01:55 135 000
Uživatel 1786514.07.2021 13:01:23 130 000
Uživatel 1778714.07.2021 13:00:58 125 000
Uživatel 1786514.07.2021 13:00:37 120 000
Uživatel 1778714.07.2021 13:00:18 110 000
Uživatel 1786514.07.2021 12:59:52 108 000
Uživatel 1778714.07.2021 12:37:34 102 000
Uživatel 1786513.07.2021 10:14:00 101 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na bytové jednotce č. 2009/7, společných částech bytového domu a pozemku, Borovského 2009/63, Karviná - Mizerov

Adresa: Borovského 2009/63, 734 01 Karviná – Mizerov, Moravskoslezský kraj

GPS: 49.8540256N, 18.5605761E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 22 INS 14968 / 2017

Osobní prohlídky nejsou možné

UPOZORNĚNÍ:

Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]