aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5613

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemcích 51.532 m², k. ú. Horní Houžovec, obec Ústí nad Orlicí, Pardubický

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 29.10.2020 15:30:00
Aktuální čas 27.11.2020 08:51:34
Konec 03.12.2020 15:30:00
Zbývá 6 dni 6 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 308 092 Kč
Aktuální cena 309 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
LV 272_katastrální mapa.jpg
 
Uživatel 801626.11.2020 12:10:10 309 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemcích 51.532 m², k. ú. Horní Houžovec, obec Ústí nad Orlicí, Pardubický

Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na věcech nemovitých:

-           pozemek parc. č. 426, o výměře 29265 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond

-           pozemek parc. č. 548, o výměře 22267 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 272 pro obec Ústí nad Orlicí a katastrální území Horní Houžovec u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

Prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčním správcem.

Prodej v rámci insolvenčního řízení KSPA 44 INS 36806 / 2013

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]