aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6703

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na RD a na pozemcích o celkové výměře 2.033m2, Rakovník, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.06.2022 10:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:23:11
Konec 12.08.2022 12:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 036 000 Kč
Aktuální cena 3 210 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_3642.JPG
 
Uživatel 1919912.08.2022 12:19:383 210 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:13:313 200 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:13:133 150 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:12:463 100 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:10:413 050 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:10:213 000 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:08:462 900 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:08:292 800 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:07:522 650 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:07:132 600 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:05:412 520 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:04:492 510 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:03:382 350 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:03:092 300 000
Uživatel 1919912.08.2022 12:02:302 100 000
Uživatel 1922512.08.2022 12:02:132 080 000
Uživatel 1919912.08.2022 11:59:352 050 000
Uživatel 1922512.08.2022 11:59:112 000 020
Uživatel 1919912.08.2022 11:58:191 900 000
Uživatel 1922512.08.2022 11:58:031 850 000
Uživatel 1919912.08.2022 11:55:471 800 000
Uživatel 1922512.08.2022 11:55:051 750 000
Uživatel 1919912.08.2022 11:52:131 700 000
Uživatel 1926712.08.2022 11:48:261 660 000
Uživatel 1919912.08.2022 10:56:431 650 000
Uživatel 1926712.08.2022 09:36:501 550 000
Uživatel 1919912.08.2022 09:00:501 500 000
Uživatel 1926712.08.2022 08:44:481 150 000
Uživatel 1919912.08.2022 08:38:101 100 000
Uživatel 1922512.08.2022 07:36:551 050 000
Uživatel 1919909.08.2022 12:17:301 038 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2  na nemovitostech zapsaných na LV č. 9079, pro k.ú. Rakovník, obec Rakovník, KP Rakovník.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ k nemovitostem:
- pozemek St. 432/6 o výměře 759m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 123, zp.využití bydlení, v části obce Rakovník II,
- pozemek parc.č. 3093/7 o výměře 121m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 3096/1 o výměře 667m2, zahrada,
- pozemek parc.č. 3096/14 o výměře 57m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3098/4 o výměře 429m2, trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9079 pro katastrální území Rakovník, obec Rakovník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Rakovník
.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Popis nemovitostí:
Objekt bydlení je situován podél komunikace Šamotka, na jižní straně svažitého terénu. Půdorysně je objekt řešen do tvaru písmene „L“, přičemž západní strana (čelní, vstupní) je řešena jako dvoupodlažní se sedlovým zastřešením a přístavbou verandy s plochým zastřešením směrem do svahu k ulici Šamotka. Podlouhlá strana podél komunikace je jednopodlažní se sedlovým zastřešením - z pohledu ulice je vidět pouze střecha, přízemí domu je z této strany pod úrovní terénu.

Objekt je určen k totální demolici - dle posudku v dezolátním stavu.

Areál dle územního plánu spadá do území BH – Bydlení hromadné. Přístup na oceňované pozemky je zajištěn zřízením věcných břemen přes pozemky jiného vlastníka, rovněž pro vedení inženýrských sítí jsou zřízena věcná břemena.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Tomáš Vrátný v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]