aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4977

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na RD a na pozemcích o celkové výměře 224m2, obec Chabařovice, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.11.2019 10:00:00
Aktuální čas 11.08.2020 11:10:06
Konec 17.01.2020 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 673 000 Kč
Aktuální cena 673 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 75 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC06384-1.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. ½  na nemovitostech zapsaných na LV č. 4, pro k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, KP Ústí nad Labem.

Předmět prodeje tvoří: Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 403/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha,

- pozemek parc.č. 475 o výměře 195 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 467, zp.využití bydlení, v části obce Chabařovice,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4 pro katastrální území Chabařovice, obec Chabařovice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem.

Popis předmětu prodeje:

Jedná se o vnitřní řadový rodinný dům,částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdou, obsahující dvě bytové jednotky 2+1. 
Celková užitná plocha 190,1m2.

IS: voda, kanalizace,plyn, elektro.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.


Termín a místo prohlídky nemovitosti:

I. termín: 7.1.2020 v 11:00hod.   
II. termín: 15.1.2020 v 11:00hod.
 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: V Aleji 681, 403 17 Chabařovice.
GPS souřadnice:  50.6731814N, 13.9395144E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníků Milan Schwarz a Jana Schwarzová v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.


V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: financování OK Klient

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]