aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6676

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/4 na RD a na pozemcích o celkové výměře 1.638m2, obec Všeruby, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.05.2022 10:00:00
Aktuální čas 09.02.2023 00:31:49
Konec 22.07.2022 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 350 000 Kč
Vyvolávací cena 76 100 Kč
Aktuální cena 76 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 7.jpg
 
Uživatel 1922819.07.2022 13:13:3476 100
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4  na nemovitostech zapsaných na LV č. 7, pro k.ú. Chalupy, obec Všeruby, KP Domažlice.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl o velikosti id ¼ k nemovitostem:
- pozemek St. 21 o výměře 628m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 23, zp.využití rod.dům, v části obce Chalupy,
- pozemek parc.č. 126/2 o výměře 1.010m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 7 pro katastrální území Chalupy, obec Všeruby, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Domažlice.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Nemovitosti jsou dle znaleckého posudku neudrzované, vhodné k celkové rekonstrukci. 

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.


Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.
 
Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Zdeněk Stránský a Zdeňka Stránská v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]