aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4509

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/4 na RD a na pozemcích o celkové výměře 1.857m2, obec Krásná Lípa, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 30.07.2019 11:30:00
Aktuální čas 11.08.2020 12:23:24
Konec 26.09.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 151 000 Kč
Aktuální cena 501 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
2.jpg
 
Uživatel 1245326.09.2019 11:35:56 501 000
Uživatel 1276726.09.2019 10:29:34 451 000
Uživatel 1245326.09.2019 09:04:28 401 000
Uživatel 1276726.09.2019 08:54:50 351 000
Uživatel 1245325.09.2019 13:23:15 301 000
Uživatel 1276725.09.2019 08:28:22 251 000
Uživatel 1245324.09.2019 14:42:57 201 000
Uživatel 1276723.09.2019 09:37:38 200 000
Uživatel 1245317.09.2019 10:22:11 151 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 225, pro k.ú. Kyjov u Krásné Lípy, obec Krásná Lípa, KP Rumburk.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl ve výši id ¼ k nemovitostem:
- pozemek parc.č. St. 83 o výměře 68 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 80, zp.využití rod.dům, v části obce Kyjov,
- pozemek parc.č. 261/6 o výměře 1.582 m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 261/7 o výměře 207 m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 225 pro katastrální území Kyjov u Krásné Lípy, obec Krásná Lípa, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Rumburk.

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o samostatný přízemní rodinný dům č. p. 80 s dispozicí 4+1 částečně využitým podkrovím. Dům je částečně podsklepen. Vyápění lokální na tuhá paliva.
IS: voda, elektřina..

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín prohlídky nemovitosti:
Dle individuální dohody
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Kyjov 80, 407 46 Krásná Lípa.
GPS souřadnice:  50.9117944N, 14.4626894E

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Ing. Jiří Machulda v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

V případě, kdy nebude využita nabídka předkupního práva spoluvlastníkem, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]