Evid. číslo: A7114

Prodej spoluvlastnický podíl id 1/2 na komerční nemovitosti - kanceláře, sklady, užitná plocha 895m2, PZ 1.037m², Ústí nad Labem

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.11.2023 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 04:07:22
Konec 14.12.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 2 423 400 Kč
Aktuální cena 2 423 400 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.11.2023 10:00:00
Konec 14.12.2023 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 2 423 400 Kč
Aktuální cena 2 423 400 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

POŽADOVANÁ CENA ČINÍ 60% CENY DLE ZNALECKÉHO POSUDKU!!
 
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 488, pro k.ú. Svádov, obec Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem.
 
Dvoupodlažní objekt s podsklepením a podkrovím. Jedná se o komerční nemovitost užívanou jako kanceláře a sklady projekčního ateliéru. Dům se nachází v Ústí nad Labem, v k.ú. Svádov. Celková užitná plocha domu vč. příslušenství činí 895m2. Pozemek o výměře 1.037m2.
 
Budova č.p. 577
Dvoupodlažní objekt s podsklepením a podkrovím. Jedná se o komerční nemovitost užívanou jako kanceláře a sklady projekčního ateliéru. Původní objekt pochází cca z první poloviny 20. století a jednalo se o tělocvičnu. Stavba byla přebudována cca v letech 2001 - 2002 na administrativně skladový objekt. V části původní tělocvičny vzniklo mezipatro a budova tím byla podlažně rozdělena. K původní stavbě byla v minulosti provedena přístavba, v podkroví byla následně provedena obytná vestavba, kde vznikl ateliér a terasa. Objekt má v nadzemních podlažích vždy kancelářské prostory nebo jiné např. zasedací místnosti a zázemí pro zaměstnance (soc. zařízení, kuchyňka apod.), viz podrobný rozpis místností níže. Objekt byl zbudován jako sídlo projekčního ateliéru pro cca 30 zaměstnanců, včetně zázemí pro skladování. Tomu odpovídá i dispoziční řešení objektu.
 
 
IS: Objekt je napojen na všechny dostupné inženýrské sítě (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn). Vytápěníobjektu je zajištěno ústředním rozvodem s kombinovaným plynovým kotlem pro ohřev TUV. Přístup je zajištěn po zpevněné obecní cestě. Pozemek je oplocený.
 
Celkový stavebně technický stav nemovitosti je znalcem hodnocen jako dobrý. 
 
Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 23.11.2023 v 10:00 hod.
II. termín prohlídky: 7.12.2023 v 10:00 hod.
 
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Olšinky č.p. 577, Ústí nad Labem. GPS souřadnice: 50.6590008N, 14.0830714E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
Cena předmětu prodeje dle znaleckého posudku: 4,039.000,-Kč

Kauce: 150.000 Kč.
 

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Mgr. Bohumil Vaněček.


Předmět prodeje tvoří:
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech:
- pozemek 333/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 577, zp.využití jiná stavba, v části obce Svádov,
- pozemek parc.č. 333/2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku leží stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, LV 218
- pozemek parc.č. 334/1, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 488 pro katastrální území Svádov, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Severočeský kraj, KP Ústí nad Labem.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 
Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
 
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce