aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6492

Prodej stavby - vícebytové budovy s č.p. 135, objekt k bydlení, zastav. plocha 647m², ul. Vejprtská, obec Kovářská, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 16.12.2021 14:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 20:56:51
Konec 27.01.2022 14:40:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 100 000 Kč
Aktuální cena 2 022 222 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto001.jpg
 
Uživatel 1859627.01.2022 14:37:542 022 222
Uživatel 144227.01.2022 14:33:231 950 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:29:451 888 888
Uživatel 144227.01.2022 14:28:581 800 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:27:051 777 777
Uživatel 144227.01.2022 14:24:431 700 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:23:091 650 000
Uživatel 144227.01.2022 14:21:091 615 000
Uživatel 1857027.01.2022 14:20:191 600 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:18:121 555 555
Uživatel 1857027.01.2022 14:17:371 545 454
Uživatel 144227.01.2022 14:13:361 500 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:13:331 454 545
Uživatel 1857027.01.2022 14:11:321 400 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:11:021 357 975
Uživatel 1857027.01.2022 14:08:381 350 000
Uživatel 144227.01.2022 14:04:441 300 000
Uživatel 1859627.01.2022 14:04:031 270 000
Uživatel 1857027.01.2022 14:02:421 234 567
Uživatel 144227.01.2022 13:58:421 200 000
Uživatel 1862027.01.2022 13:58:151 155 000
Uživatel 1859627.01.2022 13:57:311 150 000
Uživatel 144227.01.2022 13:56:521 050 000
Uživatel 1856727.01.2022 13:56:141 000 000
Uživatel 1862027.01.2022 13:56:11 975 000
Uživatel 1859627.01.2022 13:55:16 970 000
Uživatel 1862027.01.2022 13:54:37 925 000
Uživatel 144227.01.2022 13:53:33 920 000
Uživatel 1862027.01.2022 13:53:20 905 000
Uživatel 1859627.01.2022 13:52:45 900 000
Uživatel 1857027.01.2022 13:51:02 888 888
Uživatel 144227.01.2022 13:50:24 870 000
Uživatel 1857027.01.2022 13:45:52 850 000
Uživatel 144227.01.2022 13:42:36 800 000
Uživatel 1863327.01.2022 13:36:25 750 000
Uživatel 1865627.01.2022 13:36:00 700 000
Uživatel 1857027.01.2022 13:33:11 650 000
Uživatel 144227.01.2022 13:30:09 620 000
Uživatel 1857027.01.2022 13:09:00 610 000
Uživatel 1864427.01.2022 12:10:51 600 000
Uživatel 1862327.01.2022 11:34:38 560 000
Uživatel 1864427.01.2022 09:30:24 550 000
Uživatel 1865627.01.2022 08:47:03 500 000
Uživatel 1862327.01.2022 08:44:19 490 000
Uživatel 1865627.01.2022 08:22:20 480 000
Uživatel 144227.01.2022 08:21:10 460 000
Uživatel 1865627.01.2022 08:17:11 450 000
Uživatel 1863327.01.2022 05:39:43 410 000
Uživatel 144227.01.2022 00:02:23 405 000
Uživatel 1863326.01.2022 20:45:03 400 000
Uživatel 144226.01.2022 18:45:26 380 000
Uživatel 1862026.01.2022 17:47:46 370 000
Uživatel 1863326.01.2022 12:19:21 345 678
Uživatel 144225.01.2022 12:41:50 320 000
Uživatel 1864425.01.2022 09:12:58 300 000
Uživatel 1862325.01.2022 09:08:29 235 000
Uživatel 1863325.01.2022 06:13:03 230 000
Uživatel 144224.01.2022 21:45:45 220 000
Uživatel 1862324.01.2022 14:48:07 210 000
Uživatel 1227224.01.2022 13:23:51 205 000
Uživatel 1864424.01.2022 12:12:29 200 000
Uživatel 144224.01.2022 11:51:32 150 000
Uživatel 1862324.01.2022 10:54:07 140 000
Uživatel 1859624.01.2022 09:53:50 135 000
Uživatel 1863321.01.2022 17:34:10 130 000
Uživatel 1227219.01.2022 14:25:43 125 000
Uživatel 1857116.01.2022 20:48:28 120 000
Uživatel 1227213.01.2022 20:56:17 115 000
Uživatel 1859212.01.2022 17:09:47 110 000
Uživatel 1857103.01.2022 11:14:31 105 000
Popis:
Prodej stavby - vícebytové budovy s č.p. 135, objekt k bydlení, zastavěná plocha 647 m², ul. Vejprtská, obec Kovářská, Ústecký kraj

LV č. 455 Budova vícebytová č.p. 135, obec a k.ú. Kovářská

Popis: Jedná se o dvoupodlažní podsklepenou budovu určenou k bydlení, které však aktuální stav nemovitosti nedovoluje. Svislá nosná konstrukce je zděná – zdivo smíšené a kámen, střecha sklonitá sedlová s pozinkovaným plechem – šablony

Celkový stav je desolátní. V současné době je budova neobydlená a již několik let opuštěná. Je v desolátním stavu, nezabezpečená, vystavená vandalismu.

Adresa: Vejprtská 135, 431 86 Kovářská

GPS: 50.4501197N, 13.0583767E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSUL 79 INS 11191 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (insolvenčního soudu)

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku / vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kupní cena vrácena vítězi aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]