aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6547

Prodej výrobní a skladový areál s administrativou v průmyslové zóně Veselí nad Moravou, plocha budov 6.141m2, pozemek 14.849m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 08.02.2022 10:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:01:32
Konec 1.kola 05.04.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6547
čas předložení návrhů 2.kola do 06.04.2022 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 06.04.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Dosažená cena 29 000 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
kat mapa sat.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 27,015.889,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 24,000.000,- Kč.


Výběrové řízení na prodej výrobního areálu v průmyslové zóně města z majetku dlužníka VESNA INTERIORS s.r.o.. Jedná se o výrobní areál, který slouží pro dřevovýrobu. Areál se sestává se z výrobních budov, skladovacích budov, administrativní budovy, plynové kotelny, garáží, přístřešků a zpevněných ploch. Celková podlahová plocha budov činí 6.141m2, výměra pozemků činí 14.849m2. Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost, je napojen na všechny sítě s dostatečnou kapacitou - elektřina, plyn, voda, kanalizace a je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. 

 
Minimální požadovaná cena činí 30% znaleckého posudku!!
 
 
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek nemovité věci.pdf a v informačním memorandu.

Do fotodokumentace byly doplněny aktuální fotografie areálu z 18.3.2022. Fotografie naleznete pod číslem 5 až 20.
 

Silné stránky nemovitosti:
Průmyslová zóna

Dostatečný odstup od obytné zástavby

Výborná dopravní dostupnost i pro nákladní dopravu

Dobrý technický stav

Přípojky inženýrských sítí

Majetek tvoří uzavřený celek - areál

Slabé stránky nemovitosti:
Areál je dva roky nevyužíván a je nutno počítat s náklady na jeho uvedení do provozu

Termin konání prohlídek:
I. termín - 18.3.2022 v 11:00 hod.

II. termín - 29.3.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou.  GPS souřadnice: 48.9450267N, 17.3706225E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.


Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 1271 o výměře 297m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., administrativa,
- pozemek parc.č. St. 1273 o výměře 525m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1194, část obce Veselí nad Moravou, víceúčel.,
- pozemek parc.č. St. 1275 o výměře 609m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2060 o výměře 354m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., prům.obj.,
- pozemek parc.č. St. 2375 o výměře 507m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2376 o výměře 2.542m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2377 o výměře 425m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2378 o výměře 471m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 3008 o výměře 608m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., garáž,
- pozemek parc.č. 3629/2 o výměře 7.847m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3629/37 o výměře 198m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3629/38 o výměře 466m2, ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 4794, k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou, KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín.

Cena dosažená v aukci je cenou osvobozenou od DPH.

 
Smlouva o složení kauce:
Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - A6547_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A6547_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6547
 
Minimální požadovaná cena:  7,500.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 16.10.2020: 24,831.000,-Kč
 
Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 5.4.2022 do 18:00 hod.,
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 6.4.2022 do 12:00 hod.
Termín podání finální nabídky (3.kolo): 6.4.2022 do 15:00 hod.

Kauce: 750.000 Kč.

 
*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka VESNA INTERIORS, s.r.o. 
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 90 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 6.7.2022. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]