aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5690

Prodej výrobní hala s kancelářským zázemím - bývalé zámečnictví - Uherský Brod, užitná plocha 300 m2, pozemek 305 m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 07.04.2021 10:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 02:05:35
Konec 1.kola 25.05.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5690
čas předložení návrhů 2.kola do 26.05.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 26.05.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 085 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 38 dni 12 hodin
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
11.jpg
 
Popis:
Minimální požadovaná cena je cenou vč. DPH 21%. Pokud kupující bude řádně registrovaným plátcem DPH, bude kupní smlouva obsahovat ustanovení o uplatnění přenesené daňové povinnost v rámci zákonné povinnosti přiznat a odvést daň z přidané hodnoty.
 
Výběrové řízení na prodej budovy - výrobní haly s celkovou užitnou plochou 300m2, 2 km metrů od centra města. Jedná se o budovu bývalé zámečnické dílny s kancelářským zázemím, uvnitř areálu v jihozápadní části města, v průmyslové zóně Vazová.  
 
Hala o půdorysu 40 x 7,63m, výška podhledu 3,4m, výška hřebene cca 5,5m. Objekt je vytápěn UT pomoci elektrokotle a tepelného čerpadla. Podlaha ve výrobní části betonová, v kancelářích proveden nový rozvod elektro se zabezpečením objektu. Budova je napojena na tyto IS: el. 400/230V, vodovod, kanalizace. Plynový řád se nachází v blízkosti, teoretická možnost napojení.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 22.4.2021 ve 11:00 hod.
II. termín - 13.5.2021 ve 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu - GPS souřadnice: 49.0226519N, 17.6364731E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.


Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5690, minimální požadovaná cena ve VŘ: 3,085.000,-Kč


Termíny: Termín složení jistiny: do 25.5.2021 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 26.5.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 26.5.2021 do 15:00.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola řádně uhradil kauci učinit elektronicky v systému.

Kauce: 150.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Lubomír Vojtek.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 1853 o zapsané výměře 305m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., zp. využití stavba pro výrobu a skladování,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9641 pro katastrální území Uherský Brod, obec Uherský Brod, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherský Brod.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Pokud kupující bude řádně registrovaným plátcem DPH, bude kupní smlouva obsahovat ustanovení o uplatnění přenesené daňové povinnost v rámci zákonné povinnosti přiznat a odvést daň z přidané hodnoty takto: "Prodávající a Kupující se dohodli, a Kupující tímto výslovně souhlasí s uplatněním DPH v režimu ustanovení § 56, zejména pak odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH) ve vztahu k Předmětu prodeje. Kupující tedy tímto výslovně souhlasí s přenesením daňové povinnosti na Kupujícího ve smyslu ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH ve vztahu Předmětu prodeje.“

Vyklizení objektu, tj. movitých věcí nacházejících se uvnitř haly proběhne v návaznosti na výsledek aukce A5904, jejíž jsou tyto movité věci předmětem, popř. po dohodě prodávajícího a vítěze tohoto výběrového řízení. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]