aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6193

Prodej vysokozdvyžného vozíku LINDE H45D, rok výroby 2007, z majetku VESNA INTERIORS

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.06.2021 10:00:00
Aktuální čas 17.09.2021 18:19:19
Konec 1.kola 25.08.2021 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6193
čas předložení návrhů 2.kola do 26.08.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 26.08.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 175 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce již vypršela!
Požadovaná kauce 35 000 Kč
 
33.3.JPG
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 277.500,- Kč

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 265.000,- Kč

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ CENA JE CENOU VČ. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ.

Minímální požadovaná cena činí 60% ceny dle znaleckého posudku.

Výběrové řízení na prodej vysokozdvyžného vozíku LINDE H45D z majetku VESNA INTERIORS.
 
Přesný položkový rozpis předmětu prodeje je uveden v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden v příloze aukce v přiloženém znaleckém posudku.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 7.7.2021 v 11:00 hod.
II. termín - 5.8.2021 v 11:00 hod.
III. termín - 17.8.2021 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou.  GPS souřadnice: 48.9450267N, 17.3706225E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6193
 
Minimální požadovaná cena:  175.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 16.10.2020: 293.000,-Kč
 
Termíny:
Termín složení kauce: do 25.8.2021 do 18:00 hod.,
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 26.8.2021 do 12:00 hod.
Termín podání finální nabídky (3.kolo): 26.8.2021 do 15:00 hod.

Kauce: 35.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka VESNA INTERIORS, s.r.o. 
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 90 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 10.11.2021. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  
 
Kupující se zavazuje uhradit případné náklady spojené s výmazem předmětu prodeje z rejstříku zástav.
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]