aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6750

Provozně skladovací areál firmy FILO s.r.o., obec Křižanovice, okres Vyškov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 06.09.2022 10:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 17:16:28
Konec 09.09.2022 11:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 5 850 000 Kč
Aktuální cena 7 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Bez názvu.jpg
 
Uživatel 1924709.09.2022 11:16:207 000 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:14:376 690 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:12:096 666 666
Uživatel 1882309.09.2022 11:09:396 550 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:09:236 500 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:07:596 400 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:07:276 350 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:06:506 300 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:04:476 250 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:03:336 210 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:03:226 200 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:02:286 150 000
Uživatel 1924709.09.2022 11:02:196 100 000
Uživatel 1882309.09.2022 11:01:216 050 000
Uživatel 1924709.09.2022 10:58:386 000 000
Uživatel 1882309.09.2022 10:58:125 950 000
Uživatel 1924709.09.2022 10:57:305 900 000
Uživatel 1882308.09.2022 09:12:405 850 000
Popis:

!!!DODATKOVÁ AUKCE!!!

Provozně skladovací areál firmy FILO s.r.o. zapsaný na LV č. 744 k.ú. Křižanovice u Bučovic, obec Křižanovice, okres Vyškov.

Z celkové plochy areálu cca 31 750 m2 je cca 21 535 m2 pozemků ve vlastnictví jiných vlastníků.

Původně se jednalo o areál zemědělského družstva vystavěný koncem 60. let minulého století, ve kterém probíhala až do roku 2003 živočišná produkce chovu krav a prasat. Po ukončení činnosti zemědělského družstva byl areál částečně využíván ke skladovacím účelům, většina objektů však zůstala volná, bez další údržby. Areál je napojený na rozvody el. energie z trafostanice situované přibližně ve středové části areálu, při severním okraji pozemku parc.č. 859/75. *pozn: vlastnictví trafostanice nebylo prokázáno. Do areálu je zaveden obecní vodovod. Splašková kanalizace je svedena do jímek na vyvážení.

Podrobný popis celého areálu je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

 

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka FILO s.r.o..

Předmět prodeje je specifikován v přiloženém souboru - Příloha č. 1 Předmet prodeje.pdf

 Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.


Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]