Evid. číslo: A7073

Provozně skladovací areál firmy FILO s.r.o., obec Křižanovice, okres Vyškov

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 29.08.2023 10:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:00:57
Konec 17.10.2023 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Aktuální cena 4 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 29.08.2023 10:00:00
Konec 17.10.2023 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Aktuální cena 4 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

 OPAKOVANÝ PRODEJ provozně skladovací areál firmy FILO s.r.o. zapsaný na LV č. 744 k.ú. Křižanovice u Bučovic, obec Křižanovice, okres Vyškov.

Z celkové plochy areálu cca 31 750 m2 je cca 21 535 m2 pozemků ve vlastnictví jiných vlastníků.

Původně se jednalo o areál zemědělského družstva vystavěný koncem 60. let minulého století, ve kterém probíhala až do roku 2003 živočišná produkce chovu krav a prasat. Po ukončení činnosti zemědělského družstva byl areál částečně využíván ke skladovacím účelům, většina objektů však zůstala volná, bez další údržby. Areál je napojený na rozvody el. energie z trafostanice situované přibližně ve středové části areálu, při severním okraji pozemku parc.č. 859/75. *pozn: vlastnictví trafostanice nebylo prokázáno. Do areálu je zaveden obecní vodovod. Splašková kanalizace je svedena do jímek na vyvážení.

Podrobný popis celého areálu je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

UPOZORNĚNÍ: stav areálu částečně neodpovídá popisu ve Znaleckém posudku. Rozdíly oproti znaleckému posudku - v areálu chybí částečně elektroinstalace, část plechové střechy (viz foto) a topný systém v servisní hale. Doporučujeme osobní prohlídku areálu!!!

Terminy prohlídek:

29.09.2023 v 10:00 hod.

6.10.2023 v 10:00 hod

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Křižanovice, 685 00 Křižanovice

GPS souřadnice: N 49°8.27498', E 16°56.22010'

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: salovska@gaute.cz nebo na tel. 732 430 136, p. ŠálovskáProdej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka FILO s.r.o..


Předmět prodeje je specifikován v přiloženém souboru - Příloha č. 1 Předmet prodeje.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 


Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.

 

 

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce