aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2710

Provozní haly , Chotěboř, ul. Okrajová, okr. Havlíčkův Brod

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 22.05.2017 13:44:00
Aktuální čas 21.06.2018 16:19:48
Konec 1.kola 26.07.2017 14:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A 2710
čas předložení návrhů 2.kola do 27.07.2017 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 27.07.2017 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 2 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Dosažená cena 5 101 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
orto.jpg
 
Popis:
Výběrové řízení na prodej provozních objektů - hal, Chotěboř, okr.Havlíčkův Brod


Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 4.600.000,- Kč.


Nejvyšší nabídka předložená ve 3. kole výběrového řízení činí: 5.101.000,- Kč.

Předmět prodeje tvoří:


- pozemek parc. č. 270/35, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Chotěboř, č.p. 4, obč.vyb.
- pozemek parc. č. 270/36, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e.,obč.vyb.
- budova bez č.p./č.e.,obč.vyb., postavená na pozemcích parc.č. 270/36 a parc.č. 270/42 ( tento pozemek parc.č. 270/42 je jiného vlastníka a není předmětem prodeje),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4378 pro katastrální území Chotěboř, obec Chotěboř, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, KP Havlíčkův Brod.
Prodávající prohlašuje, že podle § 3059 občanského zákoníku nepřísluší předkupní právo vlastníkovi pozemku parc.č. 270/42.

Provozní haly, které jsou předmětem prodeje jsou součástí průmyslového areálu. Tento je přístupný z místní zpevněné komunikace. Pozemky okolo hal - předmětu prodeje - jsou ve vlastnictví jiného subjektu.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v přiloženém znaleckém posudku - Znalecký posudek.pdf

Předmětem prodeje nejsou movité věci uvedené na fotografiích.


Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení  řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf. 

Prohlídky: na adrese: Chotěboř, Okrajová 4
Účast na prohlídce je třeba potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: kunstova@gaute.cz nebo na tel. 603 821 159, p. Kunstová

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A2710, minimální požadovaná cena ve VŘ: 2,000.000 Kč, cena  souboru nemovitostí dle znaleckého posudku ze dne 12.11.2016: 4,180.000,-Kč.

Termíny: Termín složení kauce: do 26.7.2017 do 14:00 hod.. Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 27.7.2017 do 11:00hod.. Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 27.7.2017 do 14:00hod.. Kauce: 200.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).
Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka  v insolvenčním řízení.

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Lhůta pro vyhlášení výsledku VŘ je do 10 dnů od skončení 3.kola VŘ.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, tj. žádná.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěných věřitelů.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]