aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6572

SLEVA - 48% CENY POSUDKU - Výrobní, skladovací a administrativní areál - budovy 3.437m2, pozemek 5.919m2 - obec Dolany - Olomouc

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 04.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:38:22
Konec 1.kola 27.04.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6572
čas předložení návrhů 2.kola do 28.04.2022 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 28.04.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 16 800 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Dosažená cena 16 901 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
c.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 16,901.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 16,900.000,- Kč.

Výběrové řízení na prodej areálu tvořeného administrativní budovou se zázemím, výrobní částí, dvou skladovacích objektů a manipulačních prostor, z majetku dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o.. V areálu probíhala výroba potravinářských produktů. Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost, nachází se v obci Dolany, 5 km od Olomouce. Areál je napojen na kanalizaci, vodu a elektřinu. Přístup je z veřejné komunikace. Areál má dostatečné pozemkové zázemí. Celková užitná plocha budov činí 3.437m2, celková plocha pozemků činí 5.919m2.
 
Miminální požadovaná cena činí cca 48% ceny dle znaleckého posudku!! 
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 25.3.2022 v 11:00 hod.
II. termín - 21.4.2022 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Dolany č.p. 683, 783 16 Dolany. GPS souřadnice:
49.6548372N, 17.3214633E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6572, minimální požadovaná cena ve VŘ: 16,800.000,-Kč.
 
Cena dle znaleckého posudku: 34,800.000,-Kč
 
Termíny: Termín složení jistiny: do 27.4.2022 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 28.4.2022 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 28.4.2022 do 15:00.

Kauce: 750.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o.


Předmět prodeje tvoří:
věci nemovité:
- pozemek parc.č. 937/10 o výměře 1.807m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 683, 684, část obce Dolany, výroba,
- pozemek parc.č. 937/18 o výměře 509m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., výroba,
- pozemek parc.č. 940/2 o výměře 2.385m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 940/7 o výměře 1.218m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., výroba
- stavba bez č.p./č.e., zp.využití výroba, postavená na parcele 937/18
- stavba bez č.p./č.e., zp.využití výroba, postavená na parcele 940/7
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1861 pro katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc
 
a
 
součásti věcí nemovitých:
- OZE-1 solární systémy, OZE-2 tepelné čerpadlo
- Náhradní tepelný zdroj, výkon 28 kW
- Zabezpečovací systém včetně instalace
- Klimatizace kanceláří a zasedací místnosti
- Posuvná brána, branka do areálu
- Telefonní ústředna včetně rozvodů linek a inst.
- Kamerový systém
- Vzduchotechnika
- Stěna, práh pekař
- Ruční nakládací můstek


Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující - vítěz aukce je povinnen strpět - a to bez nároku na nájemné (resp. bezdůvodné obohacení za užívání) uložení movitých věcí nacházejících se v nemovitostech dlužníka do doby ukončení zpeněžení a odvozu movitých věcí (zejména stroje a zásoby) ve vlastnictví LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o., LN GROUP s.r.o. a LNFOOD GROCERY s. r. o., které jsou všechny v insolvenčním řízení. Tato doba je předpokládána v délce maximálně 5ti měsíců od provedení vkladu kupní smlouvy k předmětu prodeje na příslušném katastru nemovitostí.
 
Kupující je zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]