aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6549

Sleva na 12% ceny posudku! Zemědělská stavba určená pro chov dobytka-plocha 496m2, PZ 64m2, Hustopeče nad Bečvou, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 09.02.2022 10:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 12:50:42
Konec 28.04.2022 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 75 000 Kč
Aktuální cena 245 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Uživatel 1900628.04.2022 13:04:35 245 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:59:57 242 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:57:19 240 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:54:37 238 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:52:02 235 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:49:34 232 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:45:02 230 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:43:53 227 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:39:39 225 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:38:50 222 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:34:59 220 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:34:37 217 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:32:10 215 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:29:49 212 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:27:15 210 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:24:53 207 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:21:02 205 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:19:52 202 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:14:00 200 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:08:22 189 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:07:48 180 000
Uživatel 1190428.04.2022 12:07:20 175 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:07:02 162 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:06:00 160 000
Uživatel 1190428.04.2022 12:05:37 150 000
Uživatel 1900628.04.2022 12:05:07 130 000
Uživatel 1190428.04.2022 12:04:18 125 000
Uživatel 1860728.04.2022 12:03:30 102 000
Uživatel 1190428.04.2022 12:00:43 100 000
Uživatel 1895028.04.2022 11:59:4497 000
Uživatel 1190428.04.2022 11:58:4795 000
Uživatel 1900628.04.2022 11:58:1090 000
Uživatel 1190428.04.2022 11:57:3886 000
Uživatel 1895028.04.2022 11:55:3684 000
Uživatel 1190428.04.2022 11:54:5282 000
Uživatel 1900628.04.2022 11:54:3280 000
Uživatel 1190428.04.2022 11:53:5577 000
Uživatel 1860727.04.2022 23:06:4275 000
Popis:
Opakovaná aukce - cena snížena na 12% posudku!!
 
Prodej zemědělské stavby určené pro chov dobytka o celkové užitné ploše 496m2 a pozemku o výměře 64m2 v k.ú. Vysoká u Hustopečí. Budova je z větší části postavena na pozemku cizího vlastníka.
 

IS: elektro 230/400V, vodovod, kanalizace do jímky. Vytápění el.přímotopy. Přístup zajištěn v veřejné komunikace.

 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Stanislav Kollár.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 137/2 o výměře 64m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavení,
- budova bez čp/če, zp. využití zem.stavba, postavená na pozemku parc.č. 137/2 a parc.č. 137/1 (LV č. 26),
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 566 pro katastrální území Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Hranice.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 
 
Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.
 
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Prodávající předá předmět prodeje kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, kdy bude zapsáno vlastnické právo kupujícího do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že předmět prodeje je užíván třetí osobou - bývalým nájemcem. S ohledem na skutečnost, že se jedná o prodej v rámci insolvenčního řízení, platí dále, že v případě, pokud by třetí osoba užívající předmět prodeje neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu dobrovolného vyklizení a umožnění předání předmětu prodeje kupujícímu, považuje se předmět prodeje bez dalšího za předaný prodávajícím kupujícímu uplynutím desátého pracovního dne ode dne zápisu vlastnického práva kupující do katastru nemovitostí, s tím, že kupující si sám zajistí vyklizení předmětu prodeje soudní cestou

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]