aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6423

Sleva na 24% ceny posudku! Zemědělská stavba určená pro chov dobytka-plocha 496m2, PZ 64m2, Hustopeče nad Bečvou, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 29.10.2021 10:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 12:32:51
Konec 28.01.2022 14:00:00
Zbývá 2 dny 1 hodina
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 150 000 Kč
Aktuální cena 150 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Opakovaná aukce - cena snížena na 24% posudku!!
 
Prodej zemědělské stavby určené pro chov dobytka o celkové užitné ploše 496m2 a pozemku o výměře 64m2 v k.ú. Vysoká u Hustopečí. Budova je z větší části postavena na pozemku cizího vlastníka.
 

IS: elektro 230/400V, vodovod, kanalizace do jímky. Vytápění el.přímotopy. Přístup zajištěn v veřejné komunikace.

 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Stanislav Kollár.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 137/2 o výměře 64m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavení,
- budova bez čp/če, zp. využití zem.stavba, postavená na pozemku parc.č. 137/2 a parc.č. 137/1 (LV č. 26),
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 566 pro katastrální území Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Hranice.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 
 
Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.
 
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Prodávající předá předmět prodeje kupujícímu do deseti pracovních dnů poté, kdy bude zapsáno vlastnické právo kupujícího do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že předmět prodeje je užíván třetí osobou - bývalým nájemcem. S ohledem na skutečnost, že se jedná o prodej v rámci insolvenčního řízení, platí dále, že v případě, pokud by třetí osoba užívající předmět prodeje neposkytla potřebnou součinnost ve smyslu dobrovolného vyklizení a umožnění předání předmětu prodeje kupujícímu, považuje se předmět prodeje bez dalšího za předaný prodávajícím kupujícímu uplynutím desátého pracovního dne ode dne zápisu vlastnického práva kupující do katastru nemovitostí, s tím, že kupující si sám zajistí vyklizení předmětu prodeje soudní cestou

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]