Evid. číslo: A7058

TŘETÍ KOLO - Prodej pozemků o celkové výměře 9.264m², obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 21.09.2023 15:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 03:28:53
Konec 21.09.2023 16:50:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 850 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aktuální cena 330 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 21.09.2023 15:00:00
Konec 21.09.2023 16:50:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 850 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aktuální cena 330 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18007 21.09.2023 16:47 330 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:44 326 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:43 325 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:42 321 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:40 320 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:40 316 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:38 315 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:38 311 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:37 310 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:33 301 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:32 299 990 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:30 290 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:30 285 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:28 280 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:28 279 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:27 278 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:23 275 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:22 273 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:19 271 500 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:18 267 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:15 265 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:14 264 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:09 261 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:07 260 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 16:04 258 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 16:04 256 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 15:59 255 000 Kč

Uživatel 18008 21.09.2023 15:58 253 000 Kč

Uživatel 18009 21.09.2023 15:54 252 000 Kč

Uživatel 18007 21.09.2023 15:09 251 000 Kč

Popis

TŘETÍ KOLO výběrového řízení na prodej 5 rovinatých až mírně svažitých funkčních celků, které se skládají z orné půdy, sadu a nezpevněné komunikace. Pozemky jsou travnaté, využívané především jako orná půda. Na pozemku parc.č. 4254 se nachází několik ovocných stromů a na pozemku parc.č. 3960/22 a parc.č. 4793/102 se nachází nezpevněná komunikace. Pozemky nedisponují žádnou stavbou ani oplocením. Toto 3. kolo výběrového řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A7057, které jsou zveřejněny v příloze této aukce.
 
 
Bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf
 
Termin konání prohlídek:  Pozemky nejsou oploceny, prohlídku si řeší každý zájemce individuálně.
 
Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A7057, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7057, kdy 3. (finální) kolo proběhne formou licitace v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje + uhrazení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1., 2. a 3. místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

 
Minimální požadovaná cena:  150.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 264.727,-Kč
 
Termíny:
Termín složení kauce: do 20.9.2023 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 21.9.2023 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 21.9.2023 od 15:00hod. do 16:00hod.

Kauce: 50.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit pouze zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním, druhém a třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jana Marchi.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 3960/22, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc. č. 4078, orná půda,
- pozemek parc. č. 4254, orná půda,
- pozemek parc. č. 4700/140, orná půda,
- pozemek parc. č. 4782/257, orná půda,
- pozemek parc. č. 4793/102, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc. č. 4794/52, ostatní plocha, neplodná půda,
- pozemek parc. č. 4806/307, orná půda,
- pozemek parc. č. 4848/109, orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1918 pro katastrální území Vlčnov, obec Vlčnov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherský Brod.

 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode skončení aukce.
Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Upozornění:
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
 
Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce