aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5802

Uzavřená aukce - 3. kolo výběrového řízení A5750 - Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka OTR Recycling s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 09.04.2021 14:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 01:28:31
Konec 09.04.2021 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 100 000 Kč
Max. příhoz 10 000 000 Kč
Vyvolávací cena 30 050 000 Kč
Aktuální cena 30 150 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
titulka 2.jpg
 
Uživatel 1652509.04.2021 14:15:0230 150 000
Uživatel 1687109.04.2021 14:11:3430 050 000
Popis:

Uzavřená aukce - 3. kolo výběrového řízení A5750 - Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka OTR Recycling s.r.o.

Právní režim transakce:

Prodej závodu dlužníka s názvem OTR Recycling s.r.o., definovaného ve smyslu § 502 občanského zákoníku jako organizovaný soubor jmění sloužící k provozování činnosti dlužníka, který byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 205 a násl. a § 217 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Insolvenční zákon“), jehož jednotlivé složky jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku dlužníka v přílohách soupisu majetkové podstaty (dále jen „Závod“), a to jednou smlouvou dle §290, §291 a násl. Insolvenčního zákona. Nelze uplatnit odpočet DPH

Harmonogram prodeje

1. kolo – kvalifikace - 23.2.2021 - 9.4.2021 13:00

9.4.2021 13:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení

Podmínky registrace do výběrovém řízení:

1. Podpis NDA – na základě doručené podepsané NDA bude umožněn zájemci vstup do DATA ROOM

2. Složení kauce ve výši 5.000.000 Kč na účet organizátora aukce č.: 2501886179/2010, VS IČO/RČ účastníka aukce, specifický symbol 5750

3. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Vzor smlouvy o složení kauce je uložen v DATA ROOM.

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 9.4.2021 do 13:00 hod.

2. kolo – nabídky

9.4.2021 13:00 – 14:00 - podávání nabídek elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A5750, minimální nabídková cena 30.000.000 Kč

9.4.2021 14:00 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

3. kolo – finální aukce

9.4.2021 14:00 – 16:00 Závěrečné kolo, konané formou uzavřené online aukce pro 3 účastníky, kteří podali nejvyšší nabídky v druhém kole.

Vyvolávací cena v aukci bude ve výši nejvyšší nabídky z 2. kola

Osobní prohlídky podniku dlužníka:

Po přechozí domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem na +420 605 341 674 nebo machacek@gaute.cz

PODROBNOSTI O PODNIKÁNÍ A MAJETKU DLUŽNÍKA DOSTUPNÉ V DATA ROOM, INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU A ZEJMÉNA VE ZNALECKÉM POSUDKU

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Prodej běžícího Závodu dlužníka v rámci insolvenčního řízení  KSBR 44 INS 11182 / 2017 vedeného u Krajského soudu v Brně

1. Finanční prostředky v pokladně a zůstatky na účtech dlužníka nejsou součástí předmětu prodeje a budou před převodem vlastnického práva k Závodu vypořádány na hlavní účet majetkové podstaty č. 229488016/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. 

2. Podmínkou účasti v aukci je prvotně podpis NDA, poté nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce vč. prohlášení o tom, že kupující akceptuje vzor smlouvy o prodeji závodu (dále jen „Smlouva o prodeji“), který je uveden pouze v DATA ROOM, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí nebo v DATA ROOM.

3. Ve Smlouvě o prodeji bude vyloučeno užití § 2176 občanského zákoníku, tj. nelze změnit kupní cenu v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění v mezidobí.

4. Termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty: 9.5.2021 včetně.

5. Termín podpisu Smlouvy o prodeji – nejpozději  9.5.2021 včetně, rozhodné je doručení do sféry prodávajícího.

6. Kupní cena dosažená v aukci musí být zaplacena v plné výši na účet majetkové podstaty před podpisem Smlouvy o prodeji ze strany Prodávajícího.

7. Závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti Závodu, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí Závodu v takovém stavu akceptovat.

8. Kupující bude zavázán koupit a převzít Závod sestávající z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího obchodní činnost Dlužníka v Závodu, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Dlužníka používané k provozování obchodní činnosti Dlužníka nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu v rámci Závodu, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu, s výjimkou pracovněprávních pohledávek Dlužníkových zaměstnanců výslovně vyloučených Smlouvou o prodeji.

9. Kupující bude zavázán převzít Závod na výzvu Prodávajícího nejpozději 15.5.2021 s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se Kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na Kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně Kupující.

10. Prodávající neposkytne Kupujícímu jakoukoliv záruku za stav nebo vlastnosti kterékoli součásti Závodu ani Závodu jako celku. Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

11.Kupující hradí poplatky spojené s převodem Závodu včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných rejstřících a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

12. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda Kupující vyhovuje požadavkům zákona o ochraně hospodářské soutěže.

13. Prodávající má právo kdykoli výběrové řízení zrušit, prodloužit či odmítnout všechny nabídky.

14. Prodávající může dodatečně i po 9.4.2021 13:00 povolit účast zájemci, který splní podmínky účasti ve výběrovém řízení do 9.4.2021 14:00. Na dodatečné povolení účasti není právní nárok.

15. Vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů ode dne skončení aukce.

16. Dosažená cena a uzavření Smlouvy o prodeji podléhá schválení ze strany Prodávajícího (insolvenčního správce, věřitelů).

17. Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce. Zprostředkovatel v přílohách výběrového řízení dává k dispozici neoficiální překlad některých smluvních dokumentů do anglického jazyka. Rozhodující je však pouze znění v českém jazyce.

18. Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.


!!! DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE!!!

1. V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2. Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet majetkové podstaty. Doporučujeme kauci zaslat nejméně 48 hodin před ukončením 1. kola.

3. V případě pochybností, jak postupovat, nás neodkladně kontaktujte.

4. Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku Závodu dlužníka.

5. Vzhledem k předvánočnímu času a vytížení poštovních služeb doporučujeme pro splnění podmínek vstupu do výběrového řízení využití zaručeného elektronického podpisu a zaslání podepsaných dokumentů elektronickou poštou. V případě, že nedisponujete zaručeným elektronickým podpisem, doporučujeme dokumenty vytisknout, podepsat na příslušných místech a podpisy, u kterých je to vyžadováno, nechat ověřit, a následně i s ověřovací doložkou nechat celý dokument včetně ověřeného podpisu na Czech point nebo u notáře zkonvertovat do elektronické podoby. S postupem rádi poradíme.

Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]