aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5261

Veřejná dražba - BYT 4+1, 86m2, Olomouc, v blízkosti centra, ul. třída Svornosti


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.11.2020 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 19.01.2021 18:57:27
Konec 19.11.2020 14:01:05
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 3 500 000 Kč
Aktuální cena 3 510 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG2553.JPG
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 19.11.2020 14:01:05 3 510 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.836542, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 3 510 000. Kč, Vydražitel: č. 836542
Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.836542, udělím mu příklep.
Licitátor: 3 510 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.836542.
Licitátor: 3 510 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.836542.
Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.
19.11.2020 13:56:05 Uživatel (836542) provedl podání částkou 3 510 000 Kč
Licitátor: 19.11.2020 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A5261 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

DRAŽBA – bytová jednotka o dispozici 4+1 s celkovou užitnou plochou 86,46 m2 situována v 1.NP bytového domu, lokalita: ulice tř. Svornosti, Olomouc. Dispoziční řešení bytu i jeho vybavení lze hodnotit jako standardní. Orientace bytu je na východ a západ.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A5261

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Ing. Martina Matoušková, KSOL 16 INS 24121/2019

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- jednotka č. 1126/2, byt, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4066 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc (dále jen „Byt“), vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 1124, 1125, 1126, bytový dům, příslušné k části obce Nová Ulice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1557 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, která je postavena na pozemcích parc.č. St. 1104/1, parc.č. St. 1104/2 a parc.č. St. 1104/3, všechny zapsány rovněž na listu vlastnictví č. 1557 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 889/21374 na společných částech výše uvedené budovy a na uvedených pozemcích parc.č. St. 1104/1, parc.č. St. 1104/2 a parc.č. St. 1104/3, náležejícího k Bytu, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:
Předmět dražby – bytová jednotka – je vymezena v bytovém domě zděné typové konstrukce o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. V terénu je dům postaven jako samostatně stojící objekt, obdélníkového půdorysného tvaru, složený ze tří sekcí. Budova je zděné konstrukce, postavena na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je sedlová s mírným spádem a valbou, krytina je plechová. Venkovní fasáda je břízolitová.

V 1. PP jsou situované společné prostory a sklepy k bytům. V mezipatře jsou situované vstupy do domu. V 1.NP až 4.NP jsou jednotlivé byty a společné prostory. Podlaží jsou propojena dvouramennými schodišti. Předmět dražby je situovaný v 1.NP uvedeného domu, vstup or.č. 32. Jedná se o čtyřpokojový byt s příslušenstvím. Vnitřní omítky bytu jsou vápenné štukové, vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně, na WC a v kuchyni. Okna bytu jsou plastová s dvojsklem, dveře jsou plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Podlahy tvoří keramická dlažba a koberce. Vytápění je ústřední, radiátory z centrální převodové stanice v domě. Ohřev teplé vody je zajištěn centrálně z převodové stanice v domě. Hygienické vybavení je tvořeno vanou, umyvadlem a splachovacím WC. Ostatní vybavení tvoří rozvody antén pod omítkou. V domě není instalován osobní výtah.

Dispoziční řešení a výměry

 Dispoziční řešení:

předsíň, WC, koupelna, pokoj s vestavbou komory orientovaný do ulice, obývací pokoj s oknem do ulice, pokoj s oknem do ulice, kuchyně a pokoj s okny do zeleně za domem. V suterénu domu je sklep tvořící dle dostupných informací příslušenství k bytové jednotce.

Celková užitná plocha – 86,46 m2

předsíň – 5,35 m2

kuchyně – 8,24 m2

WC – 1,00 m2

koupelna – 2,45 m2

pokoj s komorou – 20,45 m2

obývací pokoj – 20,67 m2

pokoj – 12,20 m2

pokoj – 13,62 m2

sklep – 2,48 m2

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 22. 10. 2020 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 11. 11. 2020 ve 14:00 hod.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry, tj. v případě vícero účastníků proběhne prohlídka jednotlivě, nikoliv hromadně. Dále prosíme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky správně organizovat.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tedy na adrese tř. Svornosti 1126/32, 779 00 Olomouc, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem.

Datum zahájení dražby: 19. 11. 2020
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 19. 11. 2020
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 3,500.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 3. 9. 2020:  3,500.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 200.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Navrhovatel a dražebník upozorňují, že předmět dražby je užíván dlužníkem. Lze předpokládat problémy při předání předmětu dražby vydražiteli. Dlužník byl upozorněn insolvenčním správcem na povinnost vyklidit předmět dražby dle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]