aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6319

Veřejná dražba pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 16.02.2022 13:00:00
Doba do zahájení 20 dni 23 hodin
Aktuální čas 26.01.2022 13:23:30
Konec 16.02.2022 14:00:00
Zbývá 21 dni 0
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 050 000 Kč
Aktuální cena 1 050 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
1.jpg
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Předmětem dražby je soubor pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6319

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Karel Krejčí, KSBR 52 INS 18875/2014 

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ( dále vše též jen jako " předmět dražby"), a to :

-          pozemek parc.č. 8506, ostatní plocha, jiná plocha,

-          pozemek parc.č. 8523, ostatní plocha, jiná plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4040 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemky se nacházejí při okraji obce Mikulov a jsou užívány jako zemědělské pozemky. Poloha pozemků je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti.

Pozemky jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité, nacházejí se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.

 

Celková plocha pozemku: 25.607 m2

GPS: 48°47'26.7"N 16°40'51.9"E

Přístup: přes pozemek parc. č. 8439; pozemek parc. č. 8589 a pozemek parc. č. 8588; všechny pozemky ve vlastnictví obce Mikulov

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 25.11.2021: 446.000,- Kč.

Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Znaleckém posudku a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka -  dne 26.1.2022 ve 13:00 hod.
II. prohlídka - dne 01.2.2022 ve 13:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS 48.7937642N, 16.6846953E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 16.2.2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.
Datum ukončení dražby: 16.2.2022
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 1,050.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 250.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
ing.Lenka Kunstová, tel.: 603 821 159, mail: kunstova@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 52 INS 18875/2014.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]