aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6419

Veřejná dražba - skladovací budova s pozemkem, zastavěná plocha 315 m², pozemky celkem 389 m², Velké Popovice, Praha - východ


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.02.2022 13:00:00
Doba do zahájení 14 dni 0
Aktuální čas 26.01.2022 12:35:19
Konec 09.02.2022 14:00:00
Zbývá 14 dni 1 hodina
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 3 130 000 Kč
Aktuální cena 3 130 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
DSCN7585.JPG
  • Nejste přihlášen, pro účast v dražbě je nutné se přihlásit.
 

Popis:

Veřejná dražba - skladovací budova s pozemkem, zastavěná plocha 315 m², pozemky celkem 389 m², Velké Popovice, Praha - východ

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6419

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: ANILO DRINKS, s.r.o., KSPH 67 INS 5459/2020

Předmět dražby:

Označení a popis předmětu dražby, včetně příslušenství:

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to:

-              pozemek parc.č. St. 577, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití technická vybavenost

-              pozemek parc.č. 204/8, ostatní plocha, jiná plocha,

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2419 pro katastrální území a obec Velké Popovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím (to vše dále také jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a lokality:

Obec Velké Popovice se nachází v jižní části okresu Praha – východ, cca 15 km od hranice Hlavního města Prahy. Má přibližně 2 940 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – MŠ, ZŠ, obchod, poštu, zdravotní středisko, sportoviště. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami. Má veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizace a plynu.

Oceňované nemovité věci se nacházejí v severní části obce, v bytové zástavbě. Jedná se o klidnou lokalitu, bez rušivých vlivů. Nemovitosti jsou přístupné ze zpevněné komunikace, je vybudováno veřejné osvětlení, ulice jsou pojmenované. Nemovitosti nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Zástavní práva nejsou zohledňována.

Pozemky jsou svažité s orientací k jihu. Pozemek parc. č. st. 577 je plně zastavěn původní stavbou technického vybavení (zřejmě výměníková stanice), dnes užívané jako sklad. Pozemek parc. č. 204/8 je navazujícím pozemek ostatní plochy, je zatravněný.

Stavba je zděná, stropy železobetonové, střecha téměř plochá, zřejmě s plechovou krytinou. Vnější omítky břízolit, bez zateplení, s keramickými obklady. Vnitřní povrchy štukové. Podlahy převážně betonové, v části s prkny. Okna luxfery, dveře plechové, vrata plechová a rolovací. V místě je možné napojení na kompletní inženýrské sítě, v objektu byla zjištěna přípojka elektřiny (nyní odpojená), hydrant, zbytky rozvodů topení, na stavbě je zvenčí plynový pilíř. Budova je zabezpečená alarmem.

Stavba je členěná na 2 místnosti – hlavní skladovací 167,1 m2, a vedlejší, z části skladovací, z části bez využití, o výměře 114,5 m2, přičemž cca polovina tohoto prostoru je snížená.

Stáří objektu je odhadnuto na 40-50 let. Objekt je celkově v horším stavu, dle informací objednatele v minulosti vyhořel, nyní je však zjevně částečně opraven a využíván, byť se jedná spíše o podstandardní skladovací prostory. Je zašlá fasáda, poškozené klempířské prvky, v interiéru zašlé povrchy (omítky i podlahy), se stopami zatečení, u vstupu je patrná významnější zemní vlhkost.

Na předmět dražby nebo jeho části nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 11. 1. 2022 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 1. 2. 2022 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tedy na rohu ulic Žižkova a Josefská ve Velkých Popovicích, (GPS: 49.9257864N, 14.6444992E) s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 541 213 390.

Datum zahájení dražby: 9. 2. 2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.

Datum ukončení dražby: 9. 2. 2022
Čas ukončení dražby: 14:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 3,130.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  3,130.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 250.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

 

Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]