aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4906

Většinový podíl id. 5/8 RD 3+1, užitná plocha 100 m2, pozemek 901 m2, Dobřív, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 15.10.2019 19:06:00
Aktuální čas 10.07.2020 01:06:58
Konec 20.11.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 647 807 Kč
Aktuální cena 647 807 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_3293.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Většinový podíl id. 5/8 RD 3+1, užitná plocha 100 m2, pozemek 901 m2, Dobřív, Plzeňský kraj

Prodej většinového spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/8 na samostatně stojícím zděném rodinném domě čtvercového půdorysu, nepodsklepeném, s vestavěným podkrovím a pozemkem o výměře 901 m2. Střešní krytina eternitová šablonová, klempířské konstrukce úplné. Podlahy prkenné či dlažba, schodiště dřevěné. Ohřev vody na el. boiler, vytápění na TP. Stáří budovy cca 60 let. Dle sdělení prodávajícího dům v současné době není obýván. Přístup k nemovitostem je zřízen přes pozemek cizího vlastníka parc. č. 63/6, zahrada. Podíl o velikosti 6/40 na tomto pozemku je prodáván v aukci na stránce www.verejnedrazby.cz/A4909.

Sítě: vodovod, el. en., kanalizace, žumpa

Užitná plocha: 100 m2

Adresa: Pavlovsko 48, 337 01 Dobřív

GPS: 49°43'24.1"N 13°39'57.6"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Obvyklá cena 100 % podílu na RD a pozemku dle znaleckého posudku ze dne 18.09.2015: 1.012.000 Kč.

Jedná se o společný prodej majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSPL 20 INS 28792/2014, a podílu spoluvlastníka, fyzické osoby, jehož podíl není zatížen žádným zástavním právem.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 29/1 se nachází přístavek vedlejší stavby.

UPOZORNĚNÍ: Na nemovitostech vázne věcné břemeno chůze a jízdy pro sousední parcelu č. 29/2, podíl na této parcele je prodáván v aukci ev. č. A4909, dostupné na tomto odkazu: www.verejnedrazby.cz/A4909

UPOZORNĚNÍ: Na nemovitosti je dosud zapsáno věcné břemeno zemřelé Evy Rozumové, toto bude vymazáno spolu se vkladem vlastnického práva nového vlastníka.

UPOZORNĚNÍ: Na jihozápadní straně domu byla provedena zděná přístavba, tato není zapsána v katastru nemovitostí a nebylo k ní doloženo kolaudační rozhodnutí, jedná se tedy zřejmě o černou stavbu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 (dvacet) dnů ode dne sdělení kupujícímu, že insolvenční správce udělil souhlas s cenou dosaženou v aukci.  Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne sdělení vítězi, že byl udělen souhlas insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci, uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající povinen po uzavření kupní smlouvy s odkládací podmínkou s vítězem aukce učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za kupní cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, nabude kupní smlouva s odkládací podmínkou účinnost a lze učinit podání návrhu na vklad vlastnického práva.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]