aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6292

Výrazné snížení ceny - prodej pohledávky za FO v nominální hodnotě 138.000 Kč + příslušenství

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.08.2021 17:00:00
Aktuální čas 17.09.2021 18:34:53
Konec 16.09.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 765 Kč
Aktuální cena 4 765 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto pohledávka.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej pohledávky v nominální hodnotě 138.000 Kč + příslušenství   

Prodej pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Nominální hodnota pohledávky 138tis. Kč s 8,05% úrokem z prodlení p.a.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 85 INS 4432/2015.

Dlužnice JUDr. Eva Dušánková jako dárce uzavřela s insolvenčním dlužníkem Janem Smatanou, nar. 16. 2. 1977, jako obdarovaným dne 19. 2. 2015 darovací smlouvu, na základě které se žalovaná zavázala, že bude počínaje měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bude schváleno oddlužení dlužníka Jana Smatany plněním splátkového kalendáře, k 15. dni v měsíci (tzn. 15. 7. 2015) poskytovat peněžitý dar ve výši 5 500 Kč měsíčně, po dobu 60-ti měsíců, nejdéle však po dobu trvání účinků schváleného oddlužení. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 1. 6. 2015 č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-B-14 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 30. 10. 2017 č.j. KSUL 85 INS 4432/2015-B-46 zrušil schválené oddlužení dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, jehož účinky nastaly dne 31. 10. 2017. Nárok insolvenčního dlužníka vůči JUDr. Evě Dušánkové je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Žalovaná neplnila svůj závazek z darovací smlouvy a slíbenou měsíční částku 5 500 Kč dlužníkovi neplatila. Žalovaná je v prodlení s úhradou celé dlužné částky, kterou přes písemnou upomínku neuhradila.

Přílohy:
- Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích č. j. 123 C 44/2018 – 62
- Návrh na nařízení exekuce Exekutorský úřad Praha 7 (JUDr. Filip Exner) Čj.: 1070-5398-30
- Darovací smlouva

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 20 (dvaceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrn-kem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]