Evid. číslo: A7081

Výrobní a skladový areál Rudíkov - okres Třebíč, včetně strojů a zásob - plocha budov 3.726m2, PZ 15.216m2 - 13 km od D1

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.10.2023 09:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 04:55:29
Konec 1. kola 24.01.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
Čas předložení návrhů 2.kola do 25.01.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.01.2024 12:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 23 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 2 500 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 03.10.2023 09:00:00
Konec 1. kola 24.01.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
Čas předložení návrhů 2.kola do 25.01.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 31.01.2024 12:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 23 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 2 500 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Popis

POZOR: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO PRODLOUŽENO DO 25.1.2024 (2.kolo) a 31.1.2024 (finální - 3.kolo).

Výběrové řízení na prodej výrobně - skladovacího areálu z majetku dlužníka DOMINART, spol. s r.o.. Jedná se o výrobní a skladovací areál, který sloužil pro výrobu betonových obkladů a dlažeb. Areál má velmi dobré napojení na dálnici D1 - 13 km od nájezdu č. 146 - Velké Meziříčí. 

Nemovité věci tvoří soubor budov a pozemků původní bramborárny uvedený do provozu v roce 1991, po stavebních úpravách re-kolaudován v roce 1998 na výrobu umělého obkladového kamene a dlažby. V roce 2007 byla provedena přístavba expedice se čtyřmi sušárnami.

Celková podlahová plocha budov činí 3.726m2, výměra pozemků činí 15.216m2. Dle znaleckého posudku je areál napojen na plyn, elektro, vodu z řádu, kanalizace do žumpy. Předmětem prodeje je také rozsáhlý soubor movitých věcí sloužících k předmětu výroby dlužníka - stroje, vysokozdvižné vozíky, formy pro výrobu, zásoby, obaly a další movitý majetek. Přesný položkový soupis movitých věcí je uveden v přiloženém souboru - Příloha č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Dispoziční řešení, popis staveb, výměry a popis movitých věcí jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 31.10.2023 v 11:00 hod.
II. termín - 14.11.2023 v 11:00 hod.
III. termín - 16.1.2024 v 10:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Rudíkov 218, 675 05 Rudíkov.  GPS souřadnice: 49.2829092N, 15.9413661E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
Skupina prodeje A1 - nemovité věci

Pořadové číslo dle SMP

Název

1

pozemek parc.č. St. 276/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 218, část obce Rudíkov, jiná stavba

2

pozemek parc.č. St. 347/1, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., tech.vyb.,

3

pozemek parc.č. St. 347/2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p. /č.e., tech.vyb.,

4

pozemek parc.č. 263/14, orná půda

5

pozemek parc.č. 627/1, ostatní plocha,

6

pozemek parc.č. 719/9, ostatní plocha

7

pozemek parc.č. 719/25, ostatní plocha

8

pozemek parc.č. 719/27, trvalý travní porost

9

pozemek parc.č. 2227/2, ostatní plocha

10

pozemek parc.č. 2228/6, ostatní plocha

102

stavba bez č.p./č.e., tech.vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 347/1 a St. 347/2

 

vše výše uvedené zapsáno na LV č. 393, k.ú. Rudíkov, obec Rudíkov, KÚ pro Vysočinu, KP Třebíč.

42

Textilní hala – výrobní areál Rudíkov, postavená na betonové desce – užíváno jako sklad výrobků

 
a dále skupina prodeje A2 - movité věci.
 
Všechny výše uvedené věci jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty. Jejich přesný položkový soupis je uvedený v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Minimální požadovaná cena:  23,000.000,-Kč
Minimální požadovaná cena ve výši 23,000.000,-Kč se skládá z částky 19,500.000,-Kč připadající na věci nemovité uvedené ve skupině prodeje A1 a z částky 3,500.000,-Kč bez DPH připadající na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2.
 
Cena připadající na věci nemovité skupiny prodeje A1 je cenou osvobozenou od DPH.  Cena připadající na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2 je cenou bez DPH v sazbě 21%. K celkové kupní ceně připadající na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2 bude připočtena DPH ve výši 21%!! Účastník výběrového řízení je povinen rozdělit jim nabízenou kupní cenu na přesnou částku připadajicí na věci nemovité uvedené ve skupině prodeje A1 a na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7081

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce - A7081_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A7081_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

Předložení nabídky ve 2. kole:
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně v písemné formě v zapečetěné obálce, a to na předepsaném formuláři sloužícím k podání nabídky. Tento formulář je uveřejněn mezi přílohami výběrového řízení - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf. Účastník výběrového řízení je povinen rozdělit jim nabízenou kupní cenu na přesnou částku připadajicí na věci nemovité uvedené ve skupině prodeje A1 a na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2.

Předložení nabídky ve 3. (finálním) kole:
Finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě. Tito zájemci budou po skončení 2. kola neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky a zároveň emailem obdrží předepsaný formulář pro podání nabídky ve 3. kole. Nabídku kupní ceny může účastník, který postoupil do 3.(finálního) kola učinit výhradně v písemné formě v zapečetěné obálce, a to na předepsaném formuláři sloužícím k podání nabídky ve 3. (finálním) kole. Účastník výběrového řízení je povinen rozdělit jim nabízenou kupní cenu na přesnou částku připadajicí na věci nemovité uvedené ve skupině prodeje A1 a na věci movité uvedené ve skupině prodeje A2.

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 24.1.2024 do 18:00 hod.,
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): do 25.1.2024 do 12:00 hod.
Termín podání finální nabídky (3.kolo): do 31.1.2024 do 12:00 hod.

Kauce: 2,500.000 Kč

 
* Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení v rámci zpeněžení majetkové podstaty dlužníka DOMINART, spol. s r.o. (řízení vedeno u Krajského soudu v Brně, spisová značka KSBR 54 INS 4319/2022).

Kupní smlouva ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v přílohách tohoto výběrového řízení - Příloha č. 3 - Závazný vzor kupní smlouvy_A7081.pdf, musí být vítězem tohoto výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítzězi výběrového řízení (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem. Kupní cena musí být vítězem tohoto výběrového řízení uhrazena před podpisem Kupní smlouvy.

Prodávající určuje, že dosažené cena připadající na skupinu prodeje A1 bude mezi zajištěného věřietele ČS, a.s. a nezajištěné věřitele rozdělena v poměru 163:1. Dosažená cena připadající na skupinu prodeje A2 připadá nezajištěným věřietelům.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka). 

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující. 

Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím. 

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští. 

Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce