aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4405

Dražba souboru pozemků o CP 3097 m2, k.ú. Moravský Krumlov


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.11.2019 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 29.10.2020 23:08:19
Konec 26.11.2019 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 1 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 31 000 Kč
Aktuální cena 31 000 Kč
Dražební jistota 9 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto LV 580.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 26.11.2019 14:00:00 31 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.118617, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 31 000. Kč, Vydražitel: č. 118617
Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.118617, udělím mu příklep.
Licitátor: 31 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.118617.
Licitátor: 31 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.118617.
26.11.2019 13:22:33 Uživatel (118617) provedl podání částkou 31 000 Kč
Licitátor: 26.11.2019 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A4405 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Dražba souboru pozemků o CP 3097 m2, k.ú. Moravský Krumlov


Jedná se o dražbu v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSBR 47 INS 16267/2017
Předmětem dražby je soubor pozemků o celkové výměře 3097 m2. Pozemky jsou situované v jihovýchodním extravilánu obce Moravský Krumlov, v lokalitě s místním názvem Padělky k lesu. Jedná se o ostatní plochy, lesní a zemědělské pozemky situované v nezastavěném území obce. Pozemky jsou situované cca 10 m západně od železniční tratě a leží v ochranném pásmu této železnice. Ve vzdálenosti cca 40 m východně od pozemků (za železniční tratí) je situovaný průmyslový areál při ul. Pod Leskounem. Hranice pozemků nejsou v terénu prostorově vytyčeny.

Pozemky leží v ochranném pásmu železnice. Pozemky jsou dotčeny podzemním vedením inženýrských a jejich ochrannými pásmy (VTL plyn, elektronické komunikační vedení, místní síť).
Na pozemcích parc.č. 4302/54, 4302/55, 4302/56 hospodaří družstvo AGRO Rakšice, spol. s r.o., IČ: 27740951. S vlastníkem pozemku má družstvo uzavřenou Pachtovní smlouvu ze dne 1.12017 na dobu neurčitou s tří letou výpovědní lhůtou. Roční pachtovné včetně daně z nemovitosti činí 456,-Kč.
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov jsou předmětné pozemky situované v zemědělských plochách- NZ, v lesních plochách - NL a v plochách dopravní infrastruktury železniční - DZ.

Přístupová nezpevněná cesta vede přes pozemky jiných vlastníků.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze dražby.

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 13.6.2019:  31.000,- Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
 I. prohlídka - dne 5.11.2019 ve 13:00 hod.
II. prohlídka - dne 12.11.2019 ve 13:00 hod.


Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, GPS N 49°1.42818', E 16°20.31945', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]