aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5160

Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/6 RD Moravský Krumlov


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 18.03.2020 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 12.07.2020 05:56:33
Konec 18.03.2020 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 5 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 338 000 Kč
Aktuální cena 338 000 Kč
Dražební jistota 45 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG6873.JPG
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 18.03.2020 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 18.03.2020 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A5160 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Dražba spoluvlastnického podílu id.1/6 RD a pozemků k.ú. Moravský Krumlov


Jedná se o dražbu v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSBR 47 INS 16297/2017 .

Předmětem dražby je: podíl id. 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí, a to jmenovitě:
-id. 1/6 pozemku parc.č. 514/1, zastavěná plocha a nádvoří,
-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/1, zahrada,
-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/2, zahrada,
-id. 1/6 pozemku parc.č. 515/4, zahrada,
-id. 1/6 budovy č.p. 608, rod.dům, příslušné k části obce Moravský Krumlov, postavené na pozemcích parc.č. 514/1 a parc.č. 514/3 (podíl na pozemku parc.č. 514/3 není předmětem dražby),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1165 pro katastrální území a obec Moravský Krumlov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Předmětný rodinný dům č.p. 608 je postavený v širším centru města, cca 350 m jižně od náměstí T.G. Masaryka,při vedlejší ulici Bož. Němcové. Rodinný dům je postavený v zástavbě rodinných domů.

Rodinný dům č.p. 608, je postavený převážně na vlastním pozemku parc.č. 514/1 a z části na pozemku jiných vlastníků parc.č. 514/3 (LV č. 386). Kolem domu je na pozemcích parc.č. 515/1, 515/2 a 515/4 situována oplocená zahrada. *pozn.: část zahrady využívané ve funkčním celku s rodinným domem je na pozemku jiných vlastníků parc.č. 515/3 (na LV č. 386). Pozemky jsou rovinaté, uceleného tvaru přibližně do písmene U. Vlevo za domem je postavena zděná hospodářská stavba s plochou střechou z roku 1965. Dispozičně tato stavba obsahuje dílnu, sklad, hobby místnost a malý sklípek. Vpravo za domem je postavena zděná vedlejší stavba (altán) z roku 1965 *pozn.: obě vedlejší stavba nejsou evidovány v dokumentech katastru nemovitostí. Příslušenství dále tvoří venkovní úpravy standardního rozsahu (zpevněné plochy, oplocení, brána, branka, opěrné zídky nájezdu do garáže, přípojka vody, plynu, kanalizace a el.nn). Technická hodnota příslušenství má vzhledem ke svému rozsahu nízkou hodnotu a k oceňovanému objektu má jen doplňkovou funkci. Stavebně technický stav příslušenství je průměrný. Pro účely ocenění není cena příslušenství samostatně vyjadřována, je pouze zohledněna v navržené výsledné obvyklé ceně. Přístup do rodinného domu je umožněn přímo z veřejné zpevněné komunikace (ul. Bož. Němcové) na pozemku ve vlastnictví Města Moravský Krumlov. Hlavní řady inženýrských sítí vedou v přístupové komunikaci před rodinným domem. Rodinný dům je napojen na vodovod z řadu, plyn z řadu, kanalizaci do řadu a el.NN. *pozn.: dle sdělení byl plynoměr demontován a dodávka plynu přerušena. Předmětná nemovitá věc je dle informačního systému pojišťovny Kooperativa situována v záplavovém území s rizikem č.1 - zóna se zanedbatelným rizikem povodně.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze dražby.

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 14.6.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.11.2019:  338.000,- Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
 I. prohlídka - dne 27.2.2020 ve 13:00 hod.
II. prohlídka - dne 5.3.2020 ve 13:00 hod.


Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tedy na adrese B. Němcové 608, 672 01 Moravský Krumlov, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]