Evid. číslo: A7158

DRAŽBA - zemědělské pozemky 32 tis. m², k.ú. Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 14:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 17.07.2024 13:09:42
Konec 12.06.2024 15:08:32
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 470 000 Kč
Aktuální cena 1 850 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 14:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Konec 12.06.2024 15:08:32
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 470 000 Kč
Aktuální cena 1 850 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Licitátor: 12.06.2024 15:08:32 1 850 000 Kč potřetí pro účastníka dražby č.638633, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 1 850 000. Kč, Vydražitel: č. 638633

Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.638633, udělím mu příklep.

Licitátor: 1 850 000 Kč podruhé pro účastníka dražby č.638633.

Licitátor: 1 850 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.638633.

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:03:32 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 850 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:03:06 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 800 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:02:48 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 790 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:02:15 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 750 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:01:09 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 700 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 15:00:12 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 650 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 14:59:05 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 620 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 14:58:41 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 600 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 14:57:44 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 550 000 Kč

Licitátor: Do konce zbývá méně než 5 minut. Bylo provedeno podání. Prodlužuji proto čas do konce dražby o 5 minut od posledního podání.

12.06.2024 14:57:20 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 530 000 Kč

Licitátor: 1 500 000 Kč poprvé pro účastníka dražby č.638633.

12.06.2024 14:45:50 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 500 000 Kč

12.06.2024 14:05:52 Uživatel (789384) provedl podání částkou 1 480 000 Kč

12.06.2024 14:03:17 Uživatel (638633) provedl podání částkou 1 470 000 Kč

Licitátor: 12.06.2024 14:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A7158 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.

Popis

VEŘEJNÁ DRAŽBA - zemědělské pozemky s celkovou výměrou 32.679m2, k.ú. a obec Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.

Jedná se o jižně orientované pozemky, které jsou využívané jako louka k zemědělským účelům. Jsou situované severně od stavebních pozemků, které jsou předmětem veřejné dražby s evid.číslem A7157. 


Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7158

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Janata Property Investment Group s.r.o., KSHK 70 INS 875/2023

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to:
- pozemek parc.č. 839/2, zahrada,
- pozemek parc.č. 5311/3, trvalý travní porost,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1062 pro katastrální území a obec Kvasiny, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Popis předmětu dražby a lokality:
Jedná se o mírně svažité pozemky s jižní orientací uceleného nepravidelného tvaru. Předmětné pozemky jsou situované severně od pozemků I. Na jižní straně jsou pozemky dotčené vzdušným vedením VN a jeho ochranným pásmem, na východní straně sousedí s nezpevněnou veřejnou komunikací (parc.č. 5153/1, vlastník Obec Kvasiny), na západní straně sousedí s hranicí zastavěného území obce (zahradnictví Forejtek) a místní komunikací, na severní straně sousedí s obdobným zemědělským pozemkem..

Územní plán:
Pozemek parc.č. 5311/3, k.ú. Kvasiny leží ve stabilizované nestavební ploše NZ - plochy zemědělské a pozemek parc.č. 839/2, k.ú. Kvasiny leží ve stabilizované ploše stavební OM - plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední.

Vlastník pozemků nechal pro předmětnou lokalitu zpracovat Zastavovací studie Kvasiny - Hamernice, kterou vypracoval Ing. arch. Tomáš Harom, IČ: 74296141 a dne 8.1.2022 podal na Obec Kvasiny návrh na pořízení územního plánu (změny územního plánu) na pozemcích parc.č. 5311/3, 839/2 v k.ú. Kvasiny. Dle výpisu z usnesení č. 12/20/2022 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny, konaného dne 7.4.2022, od 19:00 hodin, však změna využití pozemků parc.č. 5311/3, 838/2 v k.ú. Kvasiny nebyla schválena.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb, výměr, podkladů apod. jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - A7158_Znalecký posudek.pdf a jeho dodatku č. 1.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 24.4.2024 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 15.5.2024 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tj. na adrese, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS: 50.2205511N, 16.2820358E, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto Dražebníkem.

Datum zahájení dražby: 12.6.2024
Čas zahájení dražby: 14:00 hod.

Datum ukončení dražby: 12.6.2024
Čas ukončení dražby: 15:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 1,470.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  1,960.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 200.000,-Kč

Minimální příhoz: 10.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce