aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4910

Dva lesní pozemky, výměra 5.029 m2, Jesenec, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 21.10.2019 14:26:00
Aktuální čas 13.07.2020 16:32:14
Konec 06.12.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 45 300 Kč
Aktuální cena 46 300 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Ortofoto.jpg
 
Uživatel 1352706.12.2019 11:50:0746 300
Popis:

Dva lesní pozemky, výměra 5.029 m2, Jesenec, Olomoucký kraj

Prodej dvou pozemků lesa o celkové výměře 5.029 m2. Pozemky se nachází v severozápadním intravilánu obce Jesenec, v lokalitě lesního porostu tvořícího ostrůvek mezi zemědělskými pozemky. Vzdálenost cca 1,4 km do centra obce Jesenec. Pozemek je porostlý křovinatým porostem.

Výměry:

-   lesní pozemek parc. č. 618/2: 2.548 m2
-   lesní pozemek parc. č. 618/4: 2.481 m2

GPS:

Prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.10.2016: 45.300 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 29 INS 17420/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 (dvacet) dnů ode dne sdělení kupujícímu, že insolvenční správce a zajištěný věřitel udělili souhlas s cenou dosaženou v aukci.  Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]