aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5533

Lesní pozemek, výměra 23.784 m2, Libchavy, Pardubický kraj - 23% znaleckého posudku

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 07.09.2020 13:27:00
Aktuální čas 28.09.2020 04:45:02
Konec 07.10.2020 13:00:00
Zbývá 9 dni 8 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 49 000 Kč
Aktuální cena 49 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
Ortofoto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Lesní pozemek, výměra 23.784 m2, Libchavy, Pardubický kraj - vyvolávací cena cca 23% ceny dle znaleckého posudku!


Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 27.10.2016: 214.100 Kč.

Prodej pozemku lesa, parc. č. 965, v jihovýchodním extravilánu obce Dolní Libchavy (cca 1,2 km do centra obce) v Pardubickém kraji. Pozemek je protáhlého tvaru, na jižní straně lemován železniční tratí.

Výměra: 23.784 m2

GPS: 49°59'10.19"N, 16°24'32.53"E

Prohlídky: Pozemek je volně přístupný.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 29 INS 17420/2015

UPOZORNĚNÍ:
Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Pozemek se nachází v rozsáhlém chráněném území – Přírodní park Orlice

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 (dvacet) dnů ode dne sdělení kupujícímu, že insolvenční správce a zajištěný věřitel udělili souhlas s cenou dosaženou v aukci.  Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.
Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]