aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5254

Opakovaná dražba RD se dvěma bytovými jednotkami 3+1, obec Petrovice u Karviné, k.ú. Závada


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 09.07.2020 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 29.10.2020 23:31:47
Konec 09.07.2020 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 1 900 000 Kč
Aktuální cena 1 900 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Bez názvu 11.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 09.07.2020 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 09.07.2020 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A5254 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Opakovaná dražba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 3+1, obec Petrovice u Karviné, k.ú. Závada


Jedná se o dražbu v rámci insolvenčního řízení dlužníka : KSOS 40 INS 18483/2018.

Předmětem dražby je:
-pozemek parc.č. 329, zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je stavba – budova č.p. 83, rodinný dům, příslušná k části obce Závada,
-pozemek parc.č. 330, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2024 pro katastrální území Závada nad Olší, obec Petrovice u Karviné, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Předmětem dražby je zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Petrovice u Karviné, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci.Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Petrovice u Karviné je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť dlužník neumožnil do předmětu dražby přístup. Okna objektu jsou plastová. Celkový technický stav lze podle vzhledu považovat za horší.Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná hospodářská část pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.Dále je zde příslušenství – oplocení – dřevěné latě s kovovými sloupky, vrátka dřevěná, vrata dřevěná, zpevněné plochy dlážděné.
Upozornění : Navrhovatel uvádí nesoulad faktického stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí – při porovnání snímku z katastrální mapy a náhledu v mapách je vidět, že vedlejší budova za domem svým půdorysem značně přesahuje hranici stavby zaznačenou ve snímku. Stavba je podle názoru navrhovatele stavbou vedlejší a tedy příslušenstvím nemovitostí. Podle znaleckého posudku je též popsána vedlejší stavba jako příslušenství stavby hlavní. Tato vedlejší budova má dle posudku rozměr 19 x 11 m (cca 195 m2) a je oceněna jako budova skladů a manipulace.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze dražby.

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 24.1.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.8.2019, ve znění Přípisu ze dne 16.10.2019:  2.300.000,- Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
 I. prohlídka - dne 19.6.2020 v 16:30 hod.
II. prohlídka - dne 25.6.2020 v 16:30 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tedy na adrese Závada 83, 735 72 Petrovice u Karviné, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]