aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5718

Opakovaný prodej bytového domu, užitná plocha: cca 657 m2, se zahradou, pozemky celkem: 5.000 m2, obec Hranice, okr. Přerov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.12.2020 14:00:00
Aktuální čas 19.01.2021 13:56:15
Konec 19.01.2021 14:00:00
Zbývá 3 minuty 45 sekund
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 5 500 000 Kč
Aktuální cena 5 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 300 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
FOTO 2.jpg
 
Uživatel 1638818.01.2021 10:34:075 500 000
Popis:

Opakovaný prodej bytového domu, užitná plocha: cca 657 m2, se zahradou, pozemky celkem: 5.000 m2,  obec Hranice, okr. Přerov

Snížená vyvolávací cena na 85% znaleckého posudku, další fotodokumentace se nachází v rámci informačního memoranda v příloze pod textem aukce

Předmětem prodeje je bytový dům se zahradou. Objekt se nachází v zastavěné části obce s převahou bytových domů, výrobně-provozních areálů a budov občanské vybavenosti.

Dispozice: 10 bytových jednotek, sklepní prostory, půda

Nájmy: v současné době jsou pronajaté 3 bytové jednotky

Sítě: vodovod, kanalizace, elektřina a plyn.

Dostupnost: asfaltová zpevněná komunikace, MHD zastávka (150m od objektu)

Parkování: možnost parkování na vlastním pozemku

Adresa: Třída československé armády 17, Hranice, Olomoucký kraj

GPS: 49.5482889N, 17.7284694E

Prohlídky: Termíny po domluvě

Bytový dům č. p. 203

Bytový dům č.p. 203 je nepravidelného členitého půdorysného tvaru, částečně podsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Ve dvorní části se nachází jednopodlažní přístavek zděné konstrukce s pultovou střechou. Bytový dům přiléhá severní stranou k ulici. Hlavní vstup do objektu je z uliční strany přes vrata, které obsahují o dveřní otvor.

Vedlejší stavby

V jihozápadní části parc.č.st. 399/1 se nachází další skladovací nepodsklepený jednopodlažní skladovací objekt. Na tento objekt z jižní strany navazuje jednopodlažní garáž s jedním parkovacím stáním. Na garáž z jižní strany navazuje venkovní přístřešek.

Pozemek parc.č. st. 399/2 a parc.č. 26/1

Jedná se o pozemek přiléhající z jihu k bytovému domu, tvořící zahradu. Pozemek se velmi mírně svažuje jižním směrem. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy, keře a neudržovaná zeleň. Ve střední a jižní části se nachází 2 zahradní chatky, které jsou samostatně oploceny a nejsou zapsány v katastru nemovitostí.

K pozemku z jižní strany přiléhá cyklostezka, za kterou se nachází řeka Bečva. Na západní a východní straně se nachází pozemky užívané jako zahrady.

Více informací o prodávané nemovitosti naleznete v přiložených souborech, pod popisem aukce (znalecký posudek, Informační memorandum)

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSOS 39 INS 24290/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (potažmo zajištěného věřitele).

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]