aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5693

Opakovaný prodej samostatně stojícího RD se zahradou, zastavěná plocha 99 m², pozemky celkem: 667 m², obec Hradec Králové

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 27.11.2020 14:00:00
Aktuální čas 23.01.2021 01:48:13
Konec 27.01.2021 14:00:00
Zbývá 4 dny 12 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 700 000 Kč
Aktuální cena 2 700 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
Kukleny 1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Opakovaný prodej samostatně stojícího RD se zahradou, zastavěná plocha 99 m2, pozemky celkem: 667 m2, obec Hradec Králové, k.ú. Kukleny, Královéhradecký kraj

Rodinný dům č.e. 14 leží na pozemku parc. č. st. 70/4 o celkové výměře cca 324 m2. Jedná se volně stojící dům, přízemní, zčásti podsklepený, s částečně obytným podkrovím. Součástí RD je dle sdělení znalce garáž s kolnou. Pravděpodobně se jedná o zděnou, přízemní stavbu s plochou střechou. Na pozemku je dále dle sdělení znalce umístěna studna o hloubce asi 22 m s elektrickým a ručním čerpadlem. Pozemek parc. č. 2001, zahrada, tvoří s výše uvedeným pozemkem funkční celek.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Znalecký posudek.pdf.

Sítě: elektřina, voda (studna), kanalizace do žumpy nebo septiku (dle znaleckého posudku)       

Adresa:Na Bláhovce č.e. 14
          

GPS: 50.2023883N, 15.7791081E

Prohlídky: Po předchozí domluvě mailem: stejskal@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ: přístup k nemovitosti není právně zajištěn. Přístup k nemovitosti vede přes pozemek parc. č.: 1862/3, kat. ú. : Kukleny.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení konkursního správce

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku úpadce: MÖBEL 2000 s.r.o. v konkursním řízení (dle zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

UPOZORNĚNÍ: Zástavní práva, zadržovací práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva (dle § 553 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 2040 občanského zákoníku) a postoupení pohledávky (dle § 554 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 1879 občanského zákoníku), váznoucí případně na předmětu aukce, zanikají nejpozději zpeněžením v konkursu, a to i v případě, že oddělení věřitelé nepřihlásili své pohledávky, to vše podle ust. § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ: Ohledně výkonů rozhodnutí a exekucí nařízených na předmět aukce platí ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že nelze provést výkon rozhodnutí ani exekuci postihující majetek patřící do podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí předmětu aukce do konkursní podstaty úpadce ve prospěch správce konkursní podstaty zaniká rovněž zpeněžením

UPOZORNĚNÍ: Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí předmětu prodeje v takovém stavu akceptovat;

UPOZORNĚNÍ: kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

UPOZORNĚNÍ: kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

UPOZORNĚNÍ: prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

UPOZORNĚNÍ: kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]