aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3973

Podíl spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ na pozemcích, CP 5548 m2, Koberovy, okr. Jablonec nad Nisou

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 27.11.2018 20:40:00
Aktuální čas 01.06.2020 11:28:52
Konec 09.01.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 383 820 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto00.jpg
 
Uživatel 1113009.01.2019 11:56:211 000 000
Uživatel 1119309.01.2019 11:55:45 391 000
Uživatel 1113003.12.2018 16:06:21 390 000
Popis:

Podíl spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ na pozemcích, CP 5548 m2, Koberovy, okr. Jablonec nad NisouPředmětem prodeje jsou pozemky p.č.2958/1 a p.č.2959/1 jsou situované na severozápadní hranici zastavěné časti obce, v lokalitě řídce zastavěné rezidenčními stavbami. Sousedí s volnými plochami určenými k zastavění venkovskými objekty bydlení, západně přes komunikaci s novostavbami rodinných domů. Pozemky se nachazí cca 500m severozápadně od centra obce. Pozemek p.č.2958/1 je přímo přístupný ze silnice Koberovy Besedice.

 

Pozemky p.č.2958/1 a p.č.2959/1 jsou sousedící. Nejsou vytyčené hranice pozemků. Pozemek p.č.2958/1 je bez staveb a trvalých porostů, mírně jihozápadně skloněný. Pozemek p.č.2959/1 je severovýchodně skloněný, přístupný pouze přes pozemek p.č.2958/1. Na části pozemku p.č.2959/1 se nachází v oplocené části malá dřevěná kůlna a skleník, dále ovocné porosty. Stavby jsou nevyužívané, ve zhoršeném technickém stavu. Pozemek není přímo přístupný z veřejné komunikace. Napříč odvrácenou polovinou pozemku p.č.2958/1 a dále na hranici obou pozemků prochází vzdušné elektrické vedení, které vytváří ochranné pásmo. Pozemky jsou v územním plánu obce vedené jako plochy pro bydlení venkovské. Základní inženýrské sítě prochází dle územního plánu v komunikaci.

 

GPS: 50.626147335, 15.222969732


Cena obvyklá ideální 1/2 dle znaleckého posudku ze dne 15.11.2018: 520.000 Kč.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 45 INS 29373 / 2015

 

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

 

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.


Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

 

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

 

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

 

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]