aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4120

Pozemek 28.607m2, Hradec Králové – Plotiště, Královéhradecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 13.02.2019 12:45:00
Aktuální čas 26.03.2019 15:56:55
Konec 17.04.2019 13:00:00
Zbývá 21 dni 20 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 5 040 000 Kč
Aktuální cena 5 040 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ortofoto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Pozemek 28.607m2, Hradec Králové – Plotiště, Královéhradecký kraj    

Pozemky jsou situovány v severozápadní okrajové části města Hradec Králové, v jeho městské části Plotiště nad Labem, při ulici Kotrčova. Jedná se o zemědělské pozemky v druhu orná půda situované v nezastavěném území obce, jižně od přístupové komunikace ul. Kotrčova. Pozemky jsou situované cca 50 m západně od stávající obytné zástavby a cca 50 m jihovýchodně od průmyslového areálu.
Využití dané územním plánem jako zemědělské plochy - orná půda (v současnosti je platně podaná námitka k návrhu územního plánu, žádající o zařazení pozemků mezi území s funkčním využitím plochy smíšeně obytné – venkovské (SV) a alternativně plochy bydlení (B), viz. příloha)

Výhody: ucelený kompaktní tvar pozemku, poloha v blízkosti stávající zástavby, umístění podél přístupové komunikace

Adresa: ulice Kotrčova, Hradec Králové, Královéhradecký kraj

GPS: 50.2370889N, 15.8015217E

Prohlídky možné po přechozí domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 08.10.2018: 6,300.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 41 INS 6883/2018

UPOZORNĚNÍ:
Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčním správcem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]