aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3043

Pozemky ve výrobně skladovacím areálu, celková výměra 2.725m2, Brno - Slatina, při ulici Drážní - PŘEDMĚTEM DRAŽBY NEJSOU STAVBY

    Poslat aukci příteli

Aukce Dražba dobrovolná
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 05.12.2017 14:30:00
Aktuální čas 23.10.2018 02:52:53
Místo konání sídlo společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
Min. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 3 168 000 Kč
Dražební jistota 600 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
6.jpg
  • Nelze přihazovat na této stránce, nejde o elektronickou aukci. Dle dražební vyhlášky je nutná fyzická účast v místě a čase konání dražby.
 
Popis:
DRAŽBA - Pozemky ve výrobně skladovacím areálu o celkové výměře 2.725m2, při ulici Drážní, Brno - Slatina - PŘEDMĚTEM DRAŽBY NEJSOU STAVBY NA POZEMCÍCH.

Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná

Dražba v rámci konkursního řízení úpadce: Jihomoravské dřevařské závody Brno, státní podnik, usnesení Krajského obchodního soudu v Brně č.j. 26 K 62/98-42

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou věci nemovité se všemi součástmi a příslušenstvím, a to jmenovitě:
- pozemek parc.č. 2201/4, zastavěná plocha a nádvoří (na tomto pozemku stojí stavba č.p. 1400, administrativa, která je jiného vlastníka a není předmětem dražby),
- pozemek parc.č. 2201/15, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3757 pro katastrální území Slatina, obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Navrhovatel v zájmu právní jistoty výslovně upozorňuje, že stavba postavená na pozemku parc. č. 2201/4, pozemek zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3757 pro katastrální území Slatina, obec Brno, není předmětem dražby a není součástí uvedeného pozemku, a to přesto, že je takto zapsána v katastru nemovitostí. K pozemkům, které jsou předmětem dražby, byla již v roce 2012 pod Z-19950/2012-702 zapsána v katastru nemovitostí poznámka o tom, že pozemky byly zapsány do soupisu konkursní podstaty úpadce Jihomoravské dřevařské závody Brno, státní podnik, z tohoto důvodů nemohlo dojít ke splynutí staveb a pozemků dle § 3054 občanského zákoníku.

Navrhovatel a dražebník prohlašují, že oprávněný z předkupního práva, obchodní společnost VESSTA plus, a.s. se sídlem Drážní 1400/7b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 26960494, vyslovila souhlas s konáním této dražby v souladu s § 17 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění.

Navrhovatel dále prohlašuje, že v katastru nemovitostí na nemovitostech, které jsou předmětem dražby, je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatné ze dne 21.5.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 4.6.2008, v rozsahu geom. plánu č. 1874-7/2008, zapsané v katastru nemovitostí pod V-9840/2008-702, Z-29163/2011-702. Věcné břemeno bylo zřízeno obchodní společností VESSTA plus, a.s. se sídlem Drážní 1400/7b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 26960494, žaloba o určení neexistence břemene nebyla podána. Toto věcné břemeno zpeněžením nezaniká.

Nájemní smlouvy na předmětu dražby váznoucí:
Navrhovatel upozorňuje, že na předmět dražby nebo jeho části mohou být uzavřeny nájemní smlouvy. Tyto smlouvy nemá navrhovatel k dispozici. Jde o smlouvy, které údajně uzavřela obchodní společností VESSTA plus, a.s. se sídlem Drážní 1400/7b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 26960494.

Popis předmětu dražby a lokality:
Předmět dražby se nachází jihovýchodně od centra města Brna, v městské části Brno-Slatina, při ulici Drážní, v oblasti průmyslové výstavby mezi ulicí Řipskou, která směřuje k dálnici D1 a železniční tratí z Brna na Šlapanice. Předmětné pozemky jsou situovány ve výrobně skladovacím areálu třetích osob.
Na pozemku parc.č. 2201/4 je postavena administrativní budova č.p. 1400 ve vlastnictví třetích osob.
Na pozemku parc.č. 2201/15 se nacházejí venkovní úpravy – sloupové lampy venk. osvětlení, menší zahradní lampy venk. osvětlení, oplocení areálu na jedné straně z gabionových košů prorostlých živým plotem, jinde z poplastovaného pletiva na ocelové sloupky, branka z pletiva, ocelové brány s pozink. úpravou na el. pohon, zídky z gabionů, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, zpevněné plochy z betonové dlažby, zpevněné plochy ze žulových kostek, obrubníky. Dále je na pozemku postavena vedlejší stavba přístřešku tvořící příslušenství hlavní budovy – není tedy předmětem dražby.
Součástí pozemku parc.č. 2201/15 jsou trvalé porosty – okrasné třešně, listnaté keře a živý plot v gabionových koších z habrů.
Pozemky byly původně součástí většího areálu Dřevařských závodů a tento areál měl společné rozvody inženýrských sítí. Rozvody jsou přivedeny ze severní strany z areálu třetích osob – jedná se o přípojku vody, zemního plynu a elektřiny. Dešťová kanalizace z areálu je svedena do stoky v ulici Drážní, splašková kanalizace je svedena do akumulační jímky splaškových vod v pravém rohu areálu vedle zadní vjezdové brány. Před zaústěním dešťové kanalizace do společné přípojky je před septikem odlučovač ropných látek. Inženýrské sítě nejsou předmětem dražby. Celý areál a předmět dražby jsou přístupné z jihovýchodní strany, z veřejné zpevněné komunikace ul. Drážní a dále vybudovaným vjezdem pro nákladní dopravu.
Pozemky jsou situované v zastavěné části města s velmi dobrou dopravní dostupností na dálnici D1 a také do centra města Brna.
Dle územního plánu města Brna se předmět dražby nachází v zastavěném území obce s funkčním využitím jako PV – PLOCHY PRO VÝROBU (slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které neovlivňují negativně okolí svého areálu nad hygienicky stanovenou přípustnou mez).
Přípustné zde jsou: provozovny výroby a výrobních služeb, sklady a skladové plochy.
Podmíněně mohou být přípustné: maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, za podmínky, že slouží převážně k prodeji produktů z místních výrobních provozoven či skladů a jsou jejich funkční součástí, administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních či skladových areálů, byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné provozovny, stavby pro sportovní, školské, zdravotnické a ubytovací účely za podmínky, že jsou funkční součástí areálů výroby a služeb.
Další podstatné informace týkající se stavu předmětu dražby:
Budova zapsaná jako součásti pozemku parc. č. 2201/4, pozemek zapsán na listu vlastnictví č. 3757 pro katastrální území Slatina, obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, není předmětem dražby. Vzhledem ke schválenému stavebnímu povolení, provedené kolaudaci a počtu nutných parkovacích míst je další výstavba na pozemcích zřejmě vyloučena. Chybí možnost napojení na veřejnou kanalizaci.
Přípojky plynu a elektřiny se nacházejí na cizích pozemcích.


Místo zahájení dražby: Dražba se koná v sídle dražebníka na adrese: Lidická 2006/26, 602 00 Brno, zasedací místnost v 5.NP

Datum zahájení dražby: 5.12.2017

Čas zahájení dražby: 14:30 hod.

Nejnižší podání: 3,168.000,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 3,168.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 600.000,-Kč

Minimální příhoz: 50.000,-Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 14.11.2017 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 28.11.2017 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby tj. na adrese adrese Drážní 7b, 627 00 Brno (GPS: 49°10'6.819"N, 16°41'3.495"E), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Zástavní práva, zadržovací práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva (dle § 553 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 2040 občanského zákoníku) a postoupení pohledávky (dle § 554 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 1879 občanského zákoníku), váznoucí případně na předmětu aukce, zanikají nejpozději zpeněžením v konkursu, a to i v případě, že oddělení věřitelé nepřihlásili své pohledávky, to vše podle ust. § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí předmětu aukce do konkursní podstaty úpadce ve prospěch správce konkursní podstaty zaniká rovněž zpeněžením.
Přiložené soubory:
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]