aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5568

Prodej budovy pro bydlení a podnikání - 1,5km od centra města Dvůr Králové nad Labem, celková užitná plocha 584m2, pozemek 841m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.10.2020 10:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 05:31:53
Konec 1.kola 15.12.2020 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5568
čas předložení návrhů 2.kola do 16.12.2020 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 16.12.2020 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 750 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 6 610 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
mapa 5.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 6,610.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 6,150.000,- Kč

Výběrové řízení na prodej budovy pro bydlení a podnikání s celkovou užitnou plochou 584m2, při ul. Antonína Wagnera, 1,5km od centra města. Budova obsahuje jednu bytovou jednotku o podlahové ploše 91m2 a 515m2 kanceláří a skladů. Před 10 lety provedena celková rekonstrukce interiéru budovy. Příslušenství tvoří nákladní rampa a polootevřený ocelový sklad z boku domu. Budova je dle posudku v dobrém stavebně-technickém stavu.

Budova je přístupná z veřejné komunikace a je napojena na tyto IS: plyn, el, vodovod, kanalizace.

Výměry jednotlivých podlaží:
1.PP užitná plocha 21,13m2
1.NP užitná plocha 343,98m2
2.NP užitná plocha 219,49m2

Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 19.11.2020 ve 12:00 hod.
II. termín - 3.12.2020 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Antonína Wagnera 591, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. GPS souřadnice: 50.4446078N, 15.8148164E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
A) 97,39% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A.
B) 2,61% kupní ceny připadne na věci movité uvedené níže pod písm. B. Část ceny připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5568, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,750.000,-Kč,

Termíny: Termín složení jistiny: do 15.12.2020 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 16.12.2020 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 16.12.2020 do 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BIOOBCHOD.CZ s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
A - nemovité věci
- pozemek parc. č. st. 585/1, celková výměra 590 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 591, víceúčelová stavba, v části obce Dvůr Králové nad Labem, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území,
- pozemek parc. č. 947/2, celková výměra 188 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 947/3, celková výměra 7 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území,
- pozemek parc. č. 4853, celková výměra 56 m2, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4690 pro katastrální území Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov.

B - movité věci
- Stůl kancelářský a balící - 14ks
- routery a switche -4ks
- stojanová svářečka sáčků
- kancelářské kontejnery ke stolu - 10ks
- tiskárna Canon MF 247DW
- PC + monitor - 4ks
- Regál kovový s deskou - 50ks
- kancelářská Křesla - 10ks
- židle kovové - 4ks
- regál dřevěný - 5ks
- vozík přepravní - 2ks
- paletovací vozík - 2ks
- tiskárna etiketovačka
- chladící box Polair
- váha Joleka 20 kg
- chladnička
- stůl kancelářský rohový - 2ks
- Kancelářská stěna
- tiskárna Hp lj 2605 a MF 4120 - 2ks
- Montovaný patrový systém kovový MECALUX
- soubor drobných movitých věcí - vybavení kanceláří a skladu v k.ú. Dvůr Králové nad Labem; soubor drobných movitých věcí - bez bližší specifikace

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]